Rekentoets VO

Voor vmbo, havo en vwo

In schooljaar 2013/2014 maakten leerlingen in het voortgezet onderwijs voor het eerst een rekentoets als verplicht onderdeel van het eindexamen. Het resultaat telde toen en ook nu in het schooljaar 2014/2015 niet mee in de uitslagregel. Deze toets wordt geijkt aan het Referentiekader rekenen, zoals vastgesteld in de wet referentieniveaus. De rekentoets is bestemd voor alle leerlingen, dus ook voor de leerlingen die geen wiskunde in hun pakket hebben. Uitgangspunt voor de rekentoets voor vmbo is referentieniveau 2F, voor havo/vwo is dat 3F.

Een Centrale rekentoets als onderdeel van het eindexamen betekent:
  • borging van een basisniveau rekenvaardigheid voor alle leerlingen;
  • beschikbaar hebben van gegevens over de rekenvaardigheid van leerlingen bij doorstroom naar vervolgonderwijs;
  • eenduidige en objectieve meting van de rekenvaardigheid, zodat het rekenniveau van uw school over de jaren heen gevolgd kan worden.

Afname

Leerlingen in het vmbo krijgen een digitale rekentoets op het niveau 2F voorgelegd. Havo en vwo leerlingen maken een toets op niveau 3F. Na de afname stuurt de school de resultaten en leerlinggegevens via Dataretour op naar Cito. Cito analyseert vervolgens de resultaten en het CvTE bepaalt een normering. Op basis van deze normering krijgen scholen inzicht in het door de leerling behaalde niveau.

Brochure en activiteitenplanning

De voorlichtingsbrochure en activiteitenplanning voor de rekentoets VO 2015 staan op www.examenblad.nl.
Via de linkjes rechts op deze pagina onder Downloads opent u direct deze documenten.

Meer informatie?

Kijk voor actuele informatie over de invoering van de referentieniveaus in het voortgezet onderwijs in het blok 'Ga naar' rechts op de pagina.

Het inschrijven voor de afname van de rekentoets VO in 2015 verloopt via DUO.