Assessments

Instrumenten Resultaat Inhoud assessment
Driver Risk Assessment Biedt inzicht in de risico’s die individuele bestuurders lopen om vroeg of laat betrokken te raken bij schade- of letselongevallen. Het resultaat wordt uitgedrukt in:
  • risiconiveau laag
  • matig
  • hoog

Voor organisaties zijn er groepsoverzichten met risicoscores, berekend over alle deelnemers.
Het Driver Risk Assessment bestaat uit een serie vragen over hoe de bestuurder zich gedraagt in verschillende verkeerssituaties, die meer of minder gevaarlijk kunnen zijn. Ook worden vragen gesteld over de schade- en boetehistorie van de bestuurder. Op basis van de antwoorden worden scores gerapporteerd over rijstijl en de daaraan verbonden risico’s.
Situational Awareness Test Biedt inzicht in een van de meest fundamentele vaardigheden van bestuurders, namelijk alert blijven op veranderingen in verkeerssituaties. Dit blijkt een van de noodzakelijkste voorwaarden te zijn om dreigend gevaar tijdig af te wenden. Het resultaat wordt uitgedrukt in:
  • verbetering nodig
  • voldoende maar verbetering zinvol
  • goed
Bestaat uit 40 opgaven, die elk worden ingeleid door een videofragment van een verkeerssituatie. Soms moet de cursist reageren tijdens het fragment, soms erna. We meten hiermee de mate waarin de cursist zichzelf bewust is van factoren in verkeerssituaties en hoe hij daarnaar handelt.
Driver Self Assessment Wordt ingezet als voorbereiding op een rijvaardigheidtraining. Bestuurders houden zichzelf hierbij een spiegel voor. Zo wordt duidelijk hoe ze tegen hun eigen rijgedrag aankijken. Dit zelfbeeld vergelijken we met het beeld dat de rijtrainer krijgt als hij het rijgedrag van de bestuurder evalueert. Bestaat uit een serie van 45 geïllustreerde vragen over het rijgedrag van de cursist in allerlei situaties. Deze assessment gebruikt u als voorbereiding op een praktijktraining.
Driver Performance Assessment Hierbij beoordelen grondig voorbereide rijtrainers het rijgedrag van een cursist tijdens een praktijkrit. Het zelfbeeld van de cursist vergelijken we vervolgens met de waarnemingen van de rijtrainer. Uit de bespreking die volgt, krijgt de cursist persoonlijke adviezen over rijgedrag en rijstijl. Rijvaardigheidstrainers nemen de test af tijdens een rijvaardigheidstraining op de openbare weg. Hij beoordeelt de kwaliteit van het rijgedrag op een aantal criteria, zoals voertuigcontrole, milieubewust rijden, veiligheid, doorstromen en sociaal rijgedrag.

Na het doorlopen van de assessments ontvangt u een rapportage. U kunt deze rapportages bespreken met een rij-instructeur tijdens de praktijktraining.