Cito logo

Privacyverklaring Cito

Cito houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Het is ons beleid om open te zijn over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens.
Als wij u om persoonlijke gegevens vragen, vermelden wij altijd het doel. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen gegevens worden gebruikt die u zelf actief hebt verstrekt, online of op papier. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. In geen enkel geval worden verstrekte gegevens aan derden beschikbaar gesteld, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
De webpagina’s van Cito (www.cito.nl) kunnen koppelingen bevatten naar andere websites. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites, noch over de privacy maatregelen. De persoonsgegevens die u verstrekt via deze websites behoren dus niet tot deze privacyverklaring.

Het gebruik van gegevens

Deze privacyverklaring geldt voor het verzamelen van persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen, zoals contactgegevens (naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer) en toetsscores als resultaat van deelname aan toetsprogramma’s.
Verder verzamelen we volledig anoniem gegevens over het gebruik van de website en diensten die niet gebonden zijn aan een persoonlijke identiteit, bijvoorbeeld bezochte pagina's op de website van Cito, browsertype en IP-adres. Cito verzamelt en analyseert deze gegevens om na te gaan hoe bezoekers de webpagina’s van Cito gebruiken. Deze gegevens worden benut om het gebruiksgemak en de inhoud van de sites te verbeteren.

Contact- en transactiegegevens

Cito gebruikt persoonsgegevens om diensten te verlenen en uw behoeften en interesses in kaart te brengen. Als u gegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld voor inschrijving voor een toets, het bestellen van een product of het abonneren op een nieuwsbrief, dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd.
De persoonsgegevens die u verstrekt via onze website omvatten uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gebruikers-id's en wachtwoorden, factuur- en transactiegegevens en organisatie en ordergegevens.
In sommige gevallen vragen wij u om informatie over uw persoonlijke en beroepsmatige interesses, demografische gegevens en uw ervaringen met onze producten en diensten. Persoonsgegevens die op deze manier online zijn verzameld, kunnen wij combineren met gegevens die u ons op andere manieren verstrekt: via productregistratie, bij onze klantenservice of tijdens openbare evenementen zoals beurzen en seminars. Wij gebruiken deze informatie om onze communicatie af te stemmen op uw persoonlijke wensen en ter verbetering van onze producten en diensten.
Cito geeft u de keuze informatie te ontvangen die bedoeld is als aanvulling op onze producten en diensten. Het is altijd mogelijk deze keuze weer ongedaan te maken. Zo bevatten alle nieuwsbrieven waarop u zich kunt abonneren instructies om u af te melden. Zie verder onder gegevens inzien en wijzigen.

Toetsresultaten

Cito kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw toetsscores: door deelname aan toetsprogramma’s met antwoorden op papier (eventueel op speciale optisch leesbare formulieren), maar ook door online toetsafnames. In beide situaties worden voorzorgsmaatregelen getroffen om deze gegevens te beschermen.
Wij beschikken over geschikte middelen en beheerprocedures om de gegevens die we verzamelen te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen en het juiste gebruik van de gegevens te garanderen.
Op onze websites en in alle schriftelijke informatie over onze toetsprogramma’s wordt vermeld hoe wij met de verzamelde gegevens omgaan.
Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens moeten alle verwerkingen van persoonsgegevens worden gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt. Wanneer het Vrijstellingsbesluit bij de Wet bescherming persoonsgegevens niet van toepassing is of hierover twijfel mogelijk is, wordt een melding in het openbare register van het CBP gedaan. Onze meldingen in het openbare register staan op de website van het College bescherming persoonsgegevens.

Uw gegevens en derden

Cito verkoopt, verhuurt of least uw persoonsgegevens niet aan anderen. Cito deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dat noodzakelijk is om uw verzoek voor producten of diensten uit te voeren. Daarvoor wordt uw toestemming gevraagd als u uw gegevens verzendt.
Cito sluit contracten met onafhankelijke leveranciers en dienstverleners voor de levering van producten en diensten. Van deze leveranciers en dienstverleners wordt geëist dat zij de gegevens die zij namens Cito ontvangen, vertrouwelijk behandelen. Zij mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de diensten die zij verlenen voor Cito.

Beveiliging van gegevens

Cito stelt alles in het werk om de gegevens die u ons verstrekt adequaat te beveiligen. Cito beschikt over geschikte middelen en beheerprocedures om de gegevens die we verzamelen te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, gegevens accuraat te houden en het juiste gebruik van de gegevens te garanderen.
Als extra beveiliging nodig is maakt Cito gebruik van besloten gedeelten op de websites van Cito. Deze zijn alleen toegankelijk voor bepaalde personen via wachtwoorden en andere persoonlijke identificatiemethoden.
Bij het online verzamelen en overbrengen van vertrouwelijke gegevens, maken we gebruik van SSL-codering (Secure Sockets Layer). SSL-codering is zo ontworpen dat gegevens onleesbaar zijn voor iedereen behalve voor Cito.

Gegevens inzien en wijzigen

Uitgangspunt is dat Cito persoonsgegevens alleen gebruikt voor het doel dat wordt genoemd wanneer u de gegevens opgeeft. U hebt altijd het recht om inzage te krijgen in de gegevens die wij van u hebben en om deze te (laten) wijzigen. Als de hieronder genoemde mogelijkheden in uw geval niet van toepassing zijn, kunt contact opnemen met onze klantenservice.

Opzeggen

Alle materialen waarop u zich hebt geabonneerd, bevatten instructies om op te zeggen. Als u informatie niet meer wenst te ontvangen, gebruikt u een van de volgende methoden: volg de betreffende instructies van de materialen of selecteer bij online diensten de menukeuze ‘Afmelden’ of ‘Opzeggen’.

Wijzigen

Waar dat van toepassing is, streeft Cito ernaar u online toegang tot uw gegevens te verschaffen, zodat u deze kunt inzien en wijzigen. U kunt daarvoor de instructie bij de geleverde materialen volgen.
Ter bescherming van uw privacy en om veiligheidsredenen controleren we uw identiteit aan de hand van een wachtwoord en gebruikers-id, voordat u toegang krijgt tot uw gegevens.
Wijzigingen in post- of e-mail adres kunt u ook doorgeven aan onze klantenservice via een online formulier.

Wijzigingen in dit statement

Wijzigingen in de privacyverklaring van Cito worden gepubliceerd in dit document. De herzieningsdatum van dit document wordt in dat geval bijgewerkt. Via onze homepage vindt u altijd de meest recente versie.