Privacyverklaring Cito

Cito houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aangaande de verwerking van persoonsgegevens stelt. Het is ons beleid om open te zijn over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens. Als wij u om persoonlijke gegevens vragen, vermelden wij altijd het doel. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft verstrekt, online of op papier.

Geen gegevens aan derden

 • Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. In geen enkel geval stellen wij verstrekte gegevens aan derden beschikbaar, tenzij daartoe opdracht of toestemming is gegeven door het bevoegd gezag.
 • Op de webpagina’s van Cito (www.cito.nl) staan soms koppelingen naar andere websites. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites, noch over de privacy maatregelen. De persoonsgegevens die u verstrekt via deze websites behoren dus niet tot deze privacyverklaring.
 • Wij sluiten contracten met onafhankelijke leveranciers en dienstverleners voor de levering van producten en diensten. Van deze leveranciers en dienstverleners wordt geëist dat zij de gegevens die zij namens Cito ontvangen, vertrouwelijk behandelen.
  Zij mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de diensten die zij verlenen voor Cito.
Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy
Rechts downloadt u het Convenant 3.0 (april 2018) over de bescherming en verwerking van persoonsgegevens en waarborgen voor de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Aanvullingen hierop staan als bijlagen voor u hier handig bij elkaar. Het gaat over gegevens in het kader van het gebruik van Digitale Onderwijsmiddelen voor het volgen van onderwijs bij Onderwijsinstellingen.

Het gebruik van gegevens

Een privacyverklaring geldt voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.
Dat zijn gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen, zoals contactgegevens (naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer). Ook toetsresultaten vallen onder persoonsgegevens.
Ook verzamelen we volledig anoniem gegevens over het gebruik van de website en diensten die niet gebonden zijn aan een persoonlijke identiteit, bijvoorbeeld bezochte pagina's op de website van Cito, browsertype en IP-adres. Cito verzamelt en analyseert deze gegevens om na te gaan hoe bezoekers de webpagina’s van Cito gebruiken. Deze gegevens worden benut om het gebruiksgemak en de inhoud van de sites te verbeteren.

Contact- en transactiegegevens

 • Cito gebruikt persoonsgegevens om diensten te verlenen en uw behoeften en interesses in kaart te brengen. Als u gegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld voor inschrijving voor een toets, het bestellen van een product of het abonneren op een nieuwsbrief, dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd.
 • Persoonsgegevens die u verstrekt via onze website zijn uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gebruikers-id's en wachtwoorden, factuur- en transactiegegevens en organisatie en ordergegevens.
 • In sommige gevallen vragen wij u om informatie over uw persoonlijke en beroepsmatige interesses, demografische gegevens en uw ervaringen met onze producten en diensten. Persoonsgegevens die op deze manier online zijn verzameld, kunnen wij combineren met gegevens die u ons op andere manieren verstrekt: via productregistratie, bij onze klantenservice of tijdens openbare evenementen zoals beurzen en seminars.
 • Wij gebruiken deze informatie om onze communicatie af te stemmen op uw persoonlijke wensen en ter verbetering van onze producten en diensten.
 • Cito geeft u de keuze informatie te ontvangen die bedoeld is als aanvulling op onze producten en diensten. Het is altijd mogelijk deze keuze weer ongedaan te maken.
  Zo staan op alle nieuwsbrieven waarop u zich kunt abonneren instructies om u af te melden. Dit geldt ook voor alle materialen waarop u zich heeft geabonneerd.

Toetsresultaten

Cito kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw toetsscores: door deelname aan toetsen waar antwoorden op papier moeten worden ingevuld (eventueel op speciale optisch leesbare formulieren), maar ook door online toetsafnames. In alle situaties worden passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om deze gegevens te beschermen. Een voorwaarde voor toetsafnames is dat deze plaatsvinden in een gecontroleerde omgeving onder toezicht van een afnameleider.

Op onze websites en in alle schriftelijke informatie over onze toetsprogramma’s wordt vermeld hoe wij met de verzamelde gegevens omgaan. In overeenstemming met de AVG houdt Cito een register bij waarin alle verwerkingen van persoonsgegevens worden vastgelegd. Cito heeft een functionaris gegevensverwerking (FG) aangesteld die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG.”

Beveiliging van gegevens

 • Cito stelt alles in het werk om de gegevens die u ons verstrekt adequaat te beveiligen. Cito heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de gegevens die we verzamelen te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, gegevens accuraat te houden en het juiste gebruik van de gegevens te garanderen.
 • Naast het openbare gedeelte maakt Cito gebruik van besloten gedeelten op de websites van Cito. Deze zijn alleen toegankelijk voor geautoriseerde personen.
 • Bij het online verzamelen en overbrengen van vertrouwelijke gegevens, maken we gebruik van encryptieprotocollen die de communicatie tussen computersystemen beveiligen.

Wijzigen

Waar dat van toepassing is, streeft Cito ernaar u online toegang tot uw gegevens te geven, zodat u deze kunt inzien en wijzigen. U kunt daarvoor de instructie bij de geleverde materialen volgen.
Ter bescherming van uw privacy en om veiligheidsredenen controleren we uw identiteit aan de hand van een wachtwoord en gebruikers-id, voordat u toegang krijgt tot uw gegevens.
Wijzigingen in post- of e-mail adres kunt u ook doorgeven aan onze klantenservice via een online formulier.