Centrale Eindtoets

Voor groep 8

Tot en met 2014 gaven wij de Citotoets uit. Vanaf 2015 is een eindtoets verplicht in het laatste leerjaar van het basisonderwijs. Sinds die tijd is het College voor Toetsen en Examens (CvTE) verantwoordelijk voor de uitvoering van de Centrale Eindtoets. Wij maken de Centrale Eindtoets in opdracht van het CvTE. Deze toets geeft leerlingen, ouders en de leerkracht informatie over een passend brugklastype voortgezet onderwijs. De toets is op basis van wetenschappelijk onderzoek ontwikkeld. Alleen zo kunnen de prestaties van leerlingen objectief en gelijkwaardig beoordeeld worden.

Goede redenen om voor de Centrale Eindtoets te kiezen:

De Centrale Eindtoets geeft een betrouwbaar advies

De uitkomst van een eindtoets moet een goede voorspeller zijn voor succes in het vervolgonderwijs én vaststellen welke referentieniveaus de leerling beheert.
 • Dat meten we in de Centrale Eindtoets met 135 opgaven taal en 85 opgaven rekenen en 90 facultatieve vragen wereldoriëntatie.
 • De resultaten van de Centrale Eindtoets rapporteren we zowel op leerling- als op schoolniveau.
 • Omdat de referentieniveaus op precies dezelfde wijze gemeten worden als voor het vo en mbo is de Centrale Eindtoets een belangrijk ijkpunt van de doorlopende leerlijn po – vo – mbo en uiteindelijk het ho.
 • De schoolrapportages kunnen scholen gebruiken om hun onderwijs te verbeteren.

De Centrale Eindtoets neemt iedere leerling serieus

Iedere leerling heeft recht op een betrouwbaar advies en op een passende eindtoets.
 • De Centrale Eindtoets is in principe voor iedereen toegankelijk.
 • De Centrale Eindtoets taal en rekenen is er op twee niveaus: B (Basis) en N (Niveau).
 • Beide versies gebruiken dezelfde scoreschaal. En beide versies hebben dezelfde taken, in dezelfde volgorde en hetzelfde aantal opgaven. De opgaven zijn voor een deel verschillend.
 • De Centrale Eindtoets is er zowel op papier als digitaal. Voor sommige leerlingen is de digitale vorm een uitkomst.
 • Er zijn verschillende aangepaste versies voor speciale leerlingen.

De Centrale Eindtoets is evenwichtig opgebouwd

Zelfvertrouwen bij het maken van een eindtoets is belangrijk, zo kun je goed meten wat een leerling werkelijk kan.
 • Daarom wisselen we in de Centrale Eindtoets makkelijke en moeilijke opgaven af om leerlingen te motiveren en uit te dagen.
 • We houden er bij het samenstellen van de Centrale Eindtoets rekening mee dat de vragen door leerlingen van elke school, van elke soort en in elke regio gemaakt moeten kunnen worden.
 • We toetsen de rekenvaardigheid van leerlingen met kale opgaven en contextopgaven, zoals Toetswijzer voorschrijft.
 • Vanaf 2017 is de Centrale Eindtoets in kleur, in 1 kolom en in lettergrootte 12 opgemaakt, deze lay-out is ook geschikt voor leerlingen met dyslexie.

De Centrale Eindtoets is een goede voorspeller van schoolsucces

Een eindtoets is een momentopname na 8 jaar basisonderwijs, een belangrijk objectief instrument in de overgang naar de middelbare school.
 • Het resultaat op de Centrale Eindtoets geeft een precieze analyse van de vaardigheden van de leerling.
 • De Centrale Eindtoets toetst welke leerstof een leerling zich heeft toegeëigend en waar het voortgezet onderwijs op kan aansluiten.
 • In combinatie met het schooladvies is de Centrale Eindtoets een goede voorspeller voor schoolsucces.
 • Het Eindtoetsadvies en schooladvies samen vormen het beste plaatje van de leerling. Het schooladvies neemt ook zaken als werkhouding, motivatie, sociaal-emotioneel functioneren en de thuissituatie mee.

De Centrale Eindtoets is gemaakt door leerkrachten en vakdeskundigen

Een goede eindtoets moet zorgvuldig tot stand komen. Om er zeker van te zijn dat de teksten en opgaven passen bij de leerlingen uit groep 8.
 • De Centrale Eindtoets is gemaakt door deskundigen en mensen uit de praktijk.
 • Iedere opgave en alle teksten in de Centrale Eindtoets zijn door leerkrachten ontwikkeld.
 • Ruim 50 leerkrachten dragen daar aan bij door deel te nemen in constructiegroepen en vaststellingscommissies.
 • Alle teksten en opgaven proberen we 2 keer uit in proeftoetsen bij zo’n 20.000 scholieren.
 • Alleen de beste vragen komen uiteindelijk in de Centrale Eindtoets.

Van Citotoets naar Centrale Eindtoets PO

De belangrijkste functie van de Eindtoets Basisonderwijs PO (door velen de Citotoets genoemd) is het geven van een tweede onafhankelijk advies voor plaatsing in het voortgezet onderwijs. Dat was al zo in 1966, bij professor A.D. de Groot, de grondlegger van de Amsterdamse Schooltoets, de voorloper van de Citotoets. Hij zag de Schooltoets als een middel om vooringenomenheid bij de advisering van leerlingen tegen te gaan. Cito staat nog steeds vierkant achter dat standpunt. De Amsterdamse Schooltoets werd in 1970 overgenomen en heet vanaf 1976 Eindtoets Basisonderwijs PO. Dit bleef de officiële naam van de toets tot en met 2014.

Vanaf 2015 is het maken van een eindtoets verplicht. De overheid stelt daartoe de Centrale Eindtoets beschikbaar. Die toets bouwt verder op de Citotoets. Het grote verschil met de Citotoets is dat de Centrale Eindtoets geen product van Cito meer is. Wij maken nog steeds de opgaven voor de toets, maar we doen dat in opdracht van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE). Het CvTE bepaalt de inhoud van de Centrale Eindtoets. De Centrale Eindtoets is een van de drie eindtoetsen waar een school uit mag kiezen.

Interpreteren van toetsresultaten en waarderen van prestaties

Om de toetsresultaten op waarde te schatten, analyseren wij na de afname alle gegeven antwoorden. Zo kunnen we het CvTE adviseren over de normering. Het CvTE stelt vast hoeveel opgaven je goed moet hebben om een bepaalde standaardscore te krijgen. Belangrijk hierbij is dat gelijke prestaties een gelijke waardering krijgen door de jaren heen. Ook als de moeilijkheidsgraad van de opgaven van jaar tot jaar een beetje varieert. Een score van 535 is dus het ene jaar evenveel waard als het andere jaar.

Meer weten over de Centrale Eindtoets?

www.centraleeindtoetspo.nl (CvTE)

Publicaties over de eindtoets

Bij Onderzoek en achtergronden leest u meer over onze onderzoeken die wij deden op basis van de Eindtoets Basisonderwijs.

De historie van de Citotoets

In het submenu-item De historie van de Citotoets leest u onze eerste aanzet over hoe het is begonnen in 1966.