Entreetoetsen

Beschikbaar voor groep  6 en 7

Entreetoets groep 7 vernieuwd in schooljaar 2015 – 2016
Entreetoets groep 7

Waar zijn uw leerlingen goed in en bij welke onderdelen is extra ondersteuning nodig? Met de Entreetoetsen krijgt u een compleet beeld. U meet de basisvaardigheden van leerlingen op de onderdelen Taal, Rekenen-Wiskunde en Wereldoriëntatie (groep 7) of Studievaardigheden (groep 6). De Entreetoets voor groep 7 is met ingang van schooljaar 2015-2016 modulair opgebouwd en nu uitgebreid met een module Intelligentietest.


Leerkrachten over de Entreetoets
Sta nog sterker in uw schooladvies!

De Entreetoets groep 7 is al jarenlang het best voorspellende hulpmiddel voor uw advies in het best passende brugklastype. De Entreetoets (compleet vernieuwd in schooljaar 2015-2016) is compacter en modulair opgebouwd. Dat betekent minder toetsdruk voor u en uw leerlingen.

Modulaire opbouw

Basistoets

De basistoets is beperkt van omvang (slechts 180 vragen!) en bevat uitsluitend de onderdelen Rekenen, Lezen en Taalverzorging. Door de basistoets af te nemen, krijgt u snel zicht op de mate waarin uw leerlingen de referentieniveaus Rekenen, Lezen en Taalverzorging behalen. Daarnaast kunt u de prestaties van uw leerlingen en uw school vergelijken met landelijke normgroepen. Tevens krijgt u per leerling een indicatie van het (de) best passende brugklastype(n). Dit hulpmiddel geeft u extra informatie zodat u nog sterker staat in uw schooladvies.

Verdieping

De module Verdieping bevat extra opgaven van Rekenen, Lezen en Taalverzorging. Doordat u meer opgaven afneemt, kunnen wij ook rapporteren op de onderdelen van deze domeinen (bijvoorbeeld “Meten en Meetkunde” binnen het domein Rekenen). Verder ontvangt u voorspelde vaardigheidsscores die u kunt gebruiken ter vervanging van de LVS-toetsen voor Rekenen-Wiskunde, Begrijpend lezen en Taalverzorging eind groep 7.

Verbreding

De module Verbreding bevat taken voor andere vaardigheden. Het betreft de extra taalonderdelen Luisteren, Schrijven en Woordenschat. Volledig nieuw is het onderdeel Wereldoriëntatie, waarmee u een beeld krijgt van de prestaties van uw leerlingen op de domeinen Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur en techniek. U kunt zelf bepalen welke onderdelen u uit de module Verbreding afneemt.

Nieuw! Intelligentietest groep 7

Het doel van deze module: eventuele verschillen tussen capaciteiten en leervorderingen in kaart brengen. In slechts 6 onderdelen van elk 20 opgaven toetst u zowel de verbale als de ruimtelijke intelligentie. Dit geeft u aanvullend inzicht voor uw schooladvies en een goed aanknopingspunt om nog beter op de behoeften van uw leerlingen te kunnen inspelen. 
U neemt deze module in één keer af.

 Afnameschema voor de Entreetoets groep 7
Bestellen? Klik op de knop rechtsboven.

Module Intelligentietest groep7

Opties voor het gebruik van deze module:
 1. Brede inzet (dus screenend en signalerend). U neemt de test bij alle leerlingen af om eventuele verschillen tussen capaciteiten en leervorderingen op te sporen.
 2. Gerichte inzet. U beperkt zich tot die leerlingen waarbij er vermoedelijk sprake is van een verschil tussen capaciteiten en leervorderingen. Het doel van de afname is dan dit vermoeden nader te onderbouwen. 
Ook is het mogelijk de Intelligentietest af te nemen bij leerlingen die naar verwachting zullen doorstromen naar het leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs. In alle gevallen is het wenselijk te overleggen met ouders of verzorgers over de afname van de test.

Let op: het is niet mogelijk de Intelligentietest af te nemen zonder dat een leerling de Basismodule van de Entreetoets gemaakt heeft. De modules Verdieping en Verbreding kunnen afgenomen worden, maar zijn niet noodzakelijk.

Op basis van de score op de Intelligentietest wordt bepaald wat de te verwachten scores zouden kunnen zijn op de Entreetoets. In de rapportage wordt daarnaast aangegeven wat de score van de leerling op de Entreetoets is. Lees meer over de rapportage Intelligentietest groep 7.

Gratis voor groep 7: Rapport Vooruitblik

Het rapport Vooruitblik geeft een rechtstreekse voorspelling van het best passende brugklastype voor de leerling, op basis van zijn totaalscore op de Entreetoets groep 7.
 • We voegen dit rapport in tweevoud toe aan de rapportage.
 • Het rapport Vooruitblik geeft u bruikbare informatie voor het opstellen van het schooladvies en u kunt het meegeven aan de ouders. 
 • Het is alleen mogelijk om een brugklastype te voorspellen voor leerlingen die de hele Basistoets van de Entreetoets groep 7 hebben gemaakt.
 • Leerlingen met een vertraagde ontwikkeling kunnen in plaats van de Entreetoets groep 7 de Entreetoets groep 6 maken. Voor deze leerlingen bestelt u het antwoordblad Entreetoets 6, inclusief een aparte taak Spelling werkwoorden. Door deze extra taak af te nemen naast de Entreetoets groep 6, krijgt u ook voor deze leerlingen alle leerlingrapportages (inclusief Rapport Vooruitblik).


Rapportage Entreetoetsen

De Entreetoets is een handig hulpmiddel om in kaart te brengen hoe uw school ervoor staat. Als u de Entreetoets afneemt, krijgt u gratis toegang tot het computerprogramma Rapportage EntreeToetsen (RET). Met dit programma maakt u groepsoverzichten en schoolrapporten, waarmee u uw eigen onderwijs evalueert. Ga voor meer informatie naar de pagina Entreetoets rapportages.

Doorgaande lijn met LVS-toetsen

Als u ook de module Verdieping afneemt, ontvangt u voor verschillende leergebieden een voorspelling op de vaardigheidsscore. Deze vaardigheidsscore kunt u gebruiken in plaats van de LVS-toetsen voor Rekenen-Wiskunde, Begrijpend lezen en Taalverzorging eind groep 7. Gebruikt u het Computerprogramma LOVS? Dan kunt u via RET de vaardigheidsscores importeren in het computerprogramma. Indien u niet beschikt over het Computerprogramma LOVS, kunt u de scores handmatig invoeren in uw volgsysteem. 

Relevante data

 • Levering: de materialen van de Entreetoets groep 7 worden vanaf 6 maart geleverd. Dit geldt ook voor de materialen van de module Intelligentietest groep 7.
 • Afnameperiode: in de maanden april tot en met juni. Of in september (groep 8).
 • De eerste rapportages ontvangt u half mei. Neemt u de toetsen op een later moment af? Dan ontvangt u de rapportage binnen drie weken na het versturen van de antwoordbladen. 
 • De uiterste inzenddatum van de antwoordbladen vóór de zomervakantie is 1 juli. 


Materialen

U bestelt eenmalig (kan meerdere keren gebruikt worden):
 • Leerkrachtmap
 • Opgavenboekjes Basistoets, module Verdieping, module Verbreding, module Intelligentietest groep 7 en kennismakingstaken (alle opgavenboekjes worden inclusief bronnenboekjes geleverd)
 • Eventueel aangepaste versies.

U bestelt jaarlijks:
 • Scoringsservice: dit bestaat uit een antwoordblad, een ouderfolder en de diverse rapportages

Zorg dat u de materialen op tijd bestelt! Wij zorgen er dan voor dat de materialen op tijd geleverd worden, zodat u in april meteen kunt beginnen met het afnemen van de toets. 
NB. De vernieuwde Entreetoets 7 vervangt de vorige versie. U kunt de oude Entreetoets 7 dus niet meer gebruiken, de materialen (inclusief de scoringsservice) zijn niet meer leverbaar.

Groep 5 Let op!
De Entreetoets groep 5 is sinds schooljaar 2015-2016 niet meer leverbaar. De Entreetoets groep 5 kan ook niet meer gescoord worden.

Aangepaste versies 

Voor dyslectische of visueel beperkte leerlingen zijn de volgende aangepaste versies beschikbaar:

Groep 7
 • Vergrote versie
 • Zwart/wit versie
 • Pdf tekst naar spraak (basis/verdieping/kennismaking)
 • Gesproken versie op mp3 speler (basis/verdieping/kennismaking)

Groep 6
 • Vergrote versie
 • Zwart/wit versie
 • Pdf tekst naar spraak voor Kurzweil
 • Gesproken versie op audio cd en op een Daisy cd

Voor blinde leerlingen is er ook een brailleversie beschikbaar. Deze brailleversie kunt u aanvragen via: klantenservice@cito.nl.