Rapportage

De Entreetoets is een toets met een scoringsservice. Na afname stuurt u de antwoordbladen naar ons terug. Dit kan tot 1 juli of bij een afname in augustus/september tot uiterlijk 30 september. De antwoordbladen worden bij ons ingelezen en verwerkt. Het resultaat is een heldere, objectieve rapportage.

Ongeveer drie weken nadat u de antwoordbladen hebt opgestuurd, ontvangt u van ons de rapportage. De papieren rapportage bestaat uit een Leerlingprofiel en voor groep 7 een Vooruitblik, beide in tweevoud (één voor uw administratie en één voor de ouders). U ontvangt de rapportage vanaf half mei.

Alle leerling-, groeps- en schoolrapportages zijn vanaf dat moment ook beschikbaar in  het Rapportageprogramma EntreeToets (RET). Met dit online programma kunt u zelf leerlingprofielen en rapportages op groeps- en schoolniveau maken op basis van alle mogelijke selecties van leerlingen. Dat kan niet alleen voor het meest recente afnamejaar, maar ook voor de twee voorgaande jaren (als uw school in die jaren aan de Entreetoets deelnam). RET is toegankelijk via Cito Portal.

Beschikbare rapportages

Met de Entreetoets kunt u toetsresultaten op drie niveaus analyseren: leerling, groep en school. Neemt u de module Intelligentietest groep 7 af, dan ontvangt u tevens een rapportage die op basis van de score op de Intelligentietest aangeeft wat de te verwachten scores zouden kunnen zijn op de Entreetoets. In de rapportage wordt daarnaast aangegeven wat de score van de leerling op de Entreetoets is.

Nieuw! Rapportage Intelligentietest

Rapportage intelligentietest conform


Rapportage intelligentietest boven
Klik om de afbeelding te vergroten. Dit kan bij alle plaatjes op deze pagina.

In de balk wordt met een driehoek aangegeven wat de score op de Entreetoets is. Het zwarte balkje geeft aan tussen welke punten de verwachte score van de leerling op de Entreetoets zou vallen, gezien zijn intelligentie. Wanneer de score van de leerling op de Entreetoets binnen het balkje valt is de driehoek zwart gekleurd Driehoekje zwart. Er is dan overeenstemming. Is er geen overeenstemming dan ligt de score van de Entreetoets buiten het zwart omrande gebied. Het driehoekje is dan niet ingekleurd Driehoekje geen kleur.

Leerling

Voor de leerling ontvangt u 2 soorten leerlingrapportages (beide op papier en online beschikbaar in RET):

 • Rapport Vooruitblik: dit rapport geeft een voorspelling van het best passende brugklastype(n) voor de leerling. Deze voorspelling is gebaseerd op de totaalscore op de basistoets van de Entreetoets. De scores op de modules Verdieping en Verbreding tellen niet mee. De totaalscore op de basistoets kan alleen berekend worden als alle taken van de basistoets zijn gemaakt.

  Cito maakt dit voorspellende rapport op basis van jaarlijks onderzoek. Met behulp van toelating-, en doorstroomgegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek, wordt jaarlijks gekeken welke kans van slagen een leerling met een bepaalde Entreetoets score heeft in de betreffende brugklastypen. 

  Een leerling die van de Entreetoets groep 6 alle overeenkomende taken, inclusief de extra 
  taak Spelling werkwoorden maakt, ontvangt eveneens een Rapport Vooruitblik.  Klik om de afbeelding te vergroten. Dit kan bij alle plaatjes op deze pagina.

 • Leerlingprofiel met de modules Verdieping/Verbreding: in het leerlingprofiel ziet u in één oogopslag hoe uw leerling er bij de onderdelen Rekenen, Lezen en Taalverzorging voorstaat. Als leerlingen de module Verdieping hebben gemaakt, krijgt u deze informatie ook op domeinniveau. Als u (delen van) de module Verbreding heeft laten maken, ziet u ook de informatie op de taalonderdelen Luisteren, Schrijven en Woordenschat en het onderdeel en de domeinen van Wereldoriëntatie. U ziet hoe de leerling functioneert ten opzichte van leeftijdgenoten, waar de leerling goed in is en waar extra ondersteuning gewenst is en of de landelijk vastgestelde referentieniveaus zijn behaald.  • Leerlingprofiel met de module Basis

Groep

De resultaten van individuele leerlingen kunt u verwerken tot groepsoverzichten. Het groepsoverzicht maakt duidelijk hoe de groep er als geheel voor staat. Blijkt dat een groep laag scoort
op een bepaald onderdeel, dan kunt u onderzoeken wat de mogelijke oorzaak daarvan is en gepaste maatregelen nemen.

De volgende groepsoverzichten zijn beschikbaar (in RET):

 • Groepsoverzicht percentielen
  Dit is een verzamelstaat van alle leerlingprofielen. Per leerling en per onderdeel ziet u de behaalde percentielen. Het percentiel geeft aan welk percentage leerlingen landelijk gezien hetzelfde of een lager aantal ‘goed’ heeft behaald.


 • Groepsoverzicht Referentieniveaus
  De referentieniveaus brengen in kaart wat leerlingen aan het eind van het basisonderwijs moeten kennen en kunnen op het gebied van rekenen en Nederlandse taal. Het groepsoverzicht Referentieniveaus geeft aan of leerlingen de landelijk vastgestelde niveaus 1F en 1S/2F (voor primair onderwijs) op de kernvaardigheden Rekenen en Lezen hebben behaald. Meer informatie over de Referentieniveaus vindt u op de site van de rijksoverheid.


 • Groepsoverzicht Vooruitblik (alleen voor Entreetoets groep 7)
  Dit is een verzamelstaat van alle rapporten Vooruitblik. Per leerling en per onderdeel ziet u het best passende brugklastype. Het gepresenteerde percentage geeft aan hoeveel procent van de leerlingen in dat brugklastype landelijk gezien, in vergelijking met deze leerling, eenzelfde of een lagere score heeft.


 • Groepsoverzicht Voorspelde Vaardigheidsscores 
  Per leerling treft u per onderdeel de voorspelling op de vaardigheidsscores aan. Door de voorspelde vaardigheidsscores in te voeren in het Computerprogramma LOVS, ontstaat een doorgaande lijn met eerder afgenomen LVS-toetsen. U kunt dit handmatig of automatisch via een DTI-export doen.


 • Groepsoverzicht Functioneringsniveaus (alleen voor Entreetoets groep 7)
  Dit rapport  geeft een indruk van een eventuele leerachterstand (of voorsprong) van uw leerlingen. Een functioneringsniveau E6 voor Rekenen-Wiskunde bijvoorbeeld, betekent dat het niveau overeenkomst met het niveau van de gemiddelde leerling eind groep 6.


School

De schoolrapporten geven u een beeld van de kwaliteit van het onderwijs op uw school. U bekijkt of er onderdelen zijn waarbij resultaten opvallen. Waar zijn de scores hoger dan verwacht en waar juist lager? Op welke onderdelen scoort uw school lager of hoger dan andere scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie? Zo kunt u vaststellen welke onderdelen eventueel extra aandacht of een andere aanpak nodig hebben. Op deze manier zet u de toetsresultaten in om uw onderwijs te optimaliseren.

In RET vindt u twee soorten schoolrapportages: 

 • Schoolrapport zonder correctie
  Hierin worden de gemiddelden van uw school vergeleken met de gemiddelden van alle deelnemende scholen aan de Entreetoets. Daarbij wordt geen rekening gehouden met achtergrondkenmerken van uw school of leerlingen.
 • Schoolrapport met correctie Leerlinggewicht (LG)
  Hierin worden de resultaten van uw school gecorrigeerd voor factoren die van (grote) invloed zijn op uw resultaten, maar waar u als school niet of nauwelijks invloed op heeft (bijvoorbeeld sociaal-economische status). Na correctie voor deze factoren kunt u de resultaten van uw school op een zinvollere manier vergelijken met de resultaten van andere scholen. Ook kunt u de resultaten van jaar tot jaar vergelijken.
                   
Demo

U kunt een demo van de Internetrapportage bekijken. Klik op de link rechts op deze pagina. Nu opent een inlogscherm. Vul de volgende gegevens in:
 • Gebruikersnaam: RETDEMO
 • Wachtwoord: R3tDemo!

Klik vervolgens op Demo rapportage Entreetoets en daarna op Start demo rapportage. U komt bij een demoschool terecht waar u een voorbeeld van alle rapportages op kunt vragen.

Naar Cito Portal