Sociaal-emotionele ontwikkeling

Leergebiedoverstijgende vaardigheden zijn minstens zo belangrijk als vakspecifieke leergebieden. Daarom ontwikkelen wij ook producten rondom het sociaal-emotioneel functioneren.

VISEON 2.0

Met VISEON 2.0 krijgt u systematisch inzicht in het sociaal en emotioneel functioneren van de leerlingen en het klasklimaat. Er is ruim aandacht voor vaardigheden die van invloed zijn op leerprestaties. Ook is er binnen VISEON aandacht voor het sociale interpersoonlijke domein: het geeft u inzicht in bijvoorbeeld de interactie tussen leerlingen, eventuele groepsvorming in de klas en individuele omgang met conflicten. VISEON 2.0 is er voor groep 3 t/m 8.

VISEON 2.0 voor SO en SBO

Het blijkt dat VISEON 2.0 met wat extra aanwijzingen, goed bruikbaar is in het SBO en SO (cluster 3 niet zml en cluster 4). In een pilot bij scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO cluster 4) hebben we onderzocht in hoeverre VISEON 2.0 geschikt is voor deze leerlingen. Hierbij is zowel gekeken naar de betrouwbaarheid van de resultaten als naar de ervaringen van scholen. Werkt u in het SBO of SO en wilt u gebruik maken van VISEON 2.0? Er is een aanvullende handleiding beschikbaar op de Cito Portal.
Lees hier meer over het gebruik van VISEON 2.0 in het SBO en SO.

VISEON voor kleuters

Met de digitale observatielijst VISEON voor kleuters, krijgt u zicht op de domeinen sociaal gedrag, welbevinden en speelwerkhouding.

Sociaal-emotionele ontwikkeling voor zml

Voor zeer moeilijk lerende leerlingen in het SO en VSO werken we aan een nieuw instrument om het sociaal-emotioneel functioneren in kaart te kunnen brengen. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via ps-so@cito.nl

Bestellen