Taal LVS-toetsen

Wilt u een goed beeld van de taalontwikkeling van kinderen van groep 1 t/m 8? Met de toetsen die horen bij de LVS-toetsen van het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs kunt u de ontwikkeling van elk kind volgen. Én krijgt u houvast voor eventuele analyses en aanpak van problemen op het gebied van taal. Naast toetsen voor taal zijn er LVS-toetsen voor lezen, spelling, woordenschat en taalverzorging.

Taal voor kleuters

Taal voor kleuters
 De toets Taal voor kleuters voor groep 1 bestaat uit de onderdelen woordenschat en kritisch luisteren. In groep 2 komen hier vaardigheden bij, zoals klank en rijm en schriftoriëntatie.

Taalplezier

Voor kleuters die extra hulp nodig hebben op het gebied van de taalontwikkeling, hebben wij  het Observatie- en hulpprogramma Taalplezier. Hiermee analyseert u nader de taalvaardigheid. Ook biedt het programma gerichte hulp om de taalvaardigheid verder te ontwikkelen.

Taaltoets Alle kinderen

De Taaltoets Alle Kinderen (TAK) is een diagnostische toets voor het vaststellen van de mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands van zowel autochtone als allochtone leerlingen van 4 tot 9 jaar.

Taal: toetsactiviteiten voor zml

Bij zeer moeilijk lerende leerlingen gebruikt u onze toetsactiviteiten Taal om in een praktische situatie de mondelinge taalvaardigheid van leerlingen in beeld te brengen. Met aansprekende activiteiten toetst u de taalvaardigheden van deze speciale leerlingen.

Me2! Engels

Bij het ontwikkelen van de toets Me2! Engels is uitgegaan van vijf veel gebruikte lesmethoden. Daarnaast is er afgestemd op de niveaus A1 en A2 van het Europees Referentiekader en het Waystage-niveau van de Raad van Europa.
Met de toets voor groep 7 en 8 weet u wat de vaardigheid is op het gebied van Engels. De toets richt zich zowel op leesvaardigheid en luistervaardigheid als op woordenschat.

Bestellen

Onder het Productoverzicht LVS-toetsen vindt u alle toetsen en hulpboeken.