Toetsing van werkwoordspelling in groep 7

Nieuw: 100% dictee en naar wens afname halverwege groep 7 mogelijk

Heeft u de nieuwe LVS-toetsen Spelling 3.0 voor groep 7 al afgenomen? Dan heeft u gezien dat er naast de vertrouwde toetsen Spelling niet-werkwoorden ook toetsen Spelling werkwoorden zijn voor groep 7. Er is een toets Spelling werkwoorden voor E7 en ook één voor M7. Net als de toetsen Spelling niet-werkwoorden neemt u deze toetsen af in de vorm van een dictee. We lichten graag de gemaakte keuzes aan u toe.

1.   Waarom al een toets werkwoordspelling M7?
In de vorige generatie toetsen was E7 het eerste afnamemoment voor werkwoordspelling. Op verzoek van scholen is er nu ook een toets Spelling werkwoorden M7. Hiermee is het mogelijk om vanaf medio groep 7 de vaardigheid van uw leerlingen op het gebied van werkwoordspelling in beeld te krijgen en eventuele knelpunten eerder aan te pakken. Natuurlijk staat het u vrij om zelf te bepalen óf en vanaf welk moment u werkwoordspelling wilt toetsen.

2.   Waarom een andere opgavevorm?
In de derde generatie toetsen Spelling ligt de focus op actieve spelling en het toepassen van de spellingregels. Daar passen invulopgaven en meerkeuzeopgaven minder goed bij. Bij de nieuwe toetsen is daarom gekozen voor afname in dicteevorm, waarbij het hele werkwoord, de zin én de werkwoordsvorm worden voorgelezen. Het opgavenblad ziet er wel hetzelfde uit als bij de starttaak van de vorige generatie toetsen: leerlingen zien op het antwoordblad het hele werkwoord met daarachter een zin met een streep erin. In tegenstelling tot de vorige generatie toetsen hoeven de leerlingen nu het werkwoord niet zelf te vervoegen.

3.   Wat is het voordeel van dictee?
De dicteevorm heeft als voordeel dat de leerling zich volledig kan concentreren op het toepassen van de regels voor het spellen van werkwoorden. Bovendien heeft de leerling geen extra leeswerk, wat vooral prettig is voor leeszwakke en dyslectische leerlingen.
De kans dat de leerling een verkeerde tijdsvorm invult door onzorgvuldig lezen, is daarmee veel kleiner. Door ook het hele werkwoord er op het antwoordblad bij te geven, is de kans bovendien kleiner dat de leerling andere spelfouten maakt (dus niet in de werkwoordspelling), zoals bijvoorbeeld ‘hij reidt’ in plaats van ‘hij rijdt’.

4.   Kunnen de leerlingen de toets ook zelfstandig maken?
Nee, dat kan niet. Dat levert namelijk een vertekend beeld op van de resultaten.
De normering van de toetsen Spelling werkwoorden is gebaseerd op een dictee-afname. Leerlingen kunnen niet altijd uit de zin opmaken of een werkwoord in de tegenwoordige tijd of verleden tijd moet staan. Door naar de voorgelezen zin te luisteren, weten zij welke werkwoordsvorm geschreven moet worden. Ook zinnen waarin wel een bepaling van tijd staat, kunnen problemen opleveren. Leerlingen die moeite hebben met het vervoegen van werkwoorden maken in eerste instantie geen spelfout, maar een grammaticale fout.

5.   Hebben de toetsen Spelling niet-werkwoorden en Spelling werkwoorden dezelfde vaardigheidsschaal?
Nee, de vaardigheid in werkwoordspelling verschilt zoveel van de vaardigheid van spellen van niet-werkwoorden dat het niet mogelijk is ze op één schaal onder te brengen.
Ook hebben de toetsen Spelling werkwoorden 3.0 een andere vaardigheidsschaal dan de vorige generatie toetsen. De inhoudelijke invulling van het leergebied en daarmee van de toetsen is te sterk veranderd om ze op dezelfde vaardigheidsschaal te kunnen plaatsen.
De vaardigheidsscores op beide versies van de toetsen zijn dus niet vergelijkbaar.

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen!
Wij horen graag wat u vindt van de nieuwe toetsen werkwoordspelling. Wanneer u vragen heeft, helpen wij u uiteraard ook graag verder. U bereikt onze klantenservice via (026) 352 11 11 of klantenservice@cito.nl.