Alfabetisering NT2

In Nederland is er een grote groep analfabeten en laaggeletterden die het Nederlands niet als moedertaal heeft. Volgens de Wet Inburgering moeten deze mensen het inburgeringsexamen afleggen, maar dit examen vraagt een mate van geletterdheid waaraan zij niet kunnen voldoen. Daarom worden deze mensen in eerste instantie doorverwezen naar een alfabetiseringstraject NT2. Cito biedt diverse producten en diensten die onderwijsorganisaties, gemeenten en reïntegratiebedrijven kunnen gebruiken om cursisten in een geschikte groep te plaatsen en alfabetiseringstrajecten verder vorm te geven.

Ons aanbod

Ons aanbod bestaat uit:
  • Begintoets Alfa
  • Voortgangstoets Alfa
  • Raamwerk Alfabetisering NT2
  • Training en advies

Om vorderingen in een taalleerproces te kunnen meten of beoordelen, zijn ijkpunten nodig. In het NT2-onderwijs worden ijkpunten gehanteerd die zijn beschreven in het Raamwerk NT2. Omdat er geen Europees raamwerk voor alfabetisering bestaat, is voor de Alfabetisering in het Nederlands als tweede taal het Raamwerk Alfabetisering NT2 ontwikkeld. Bovenstaande instrumenten zijn op dit raamwerk gebaseerd.

Meer informatie

Raamwerk Alfabetisering NT2