Centrale examens

Cito ontwikkelt in samenwerking met ervaren docenten de opgaven voor de centrale examens. De concepten legt Cito voor aan de vaststellingscommissies van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Na vaststelling door het CvTE maken we de examens drukklaar. We analyseren de afnamegegevens en adviseren het CvTE over de normering. Ook doen we onderzoek naar de kwaliteit van de examens en houden we ons bezig met het vernieuwen van examenvormen.

Ontwikkelen van examens

De minister van OCW draagt de eindverantwoordelijkheid voor de centrale examens en stelt per vak de examenprogramma's vast. Daarin staat wat in het centraal examen en in het schoolexamen getoetst moet worden. De stof voor de examens is door het CvTE omschreven in syllabi. Cito ontvangt van CvTE voor elk vak een constructieopdracht. Daarin wordt vermeld:
  • lengte van het examen;
  • onderwerpen;
  • aantal opgaven;
  • soort opgaven (open, meerkeuze);
  • toegestane hulpmiddelen.

Er zitten ongeveer twee jaren tussen het ontwikkelen van de eerste opgaven en de afname van een examen. DUO regelt het drukken en de verspreiding van de examens onder scholen.

Afname van examens op scholen

De meest bekende examenperiode is eind mei, wanneer de schriftelijke examens worden afgenomen. Maar ook eerder in het schooljaar zijn er al centrale examens:
de praktijkexamens bij kunstvakken en de praktijkexamens en flexibele en digitale examens bij het vmbo BB en KB. De laatste starten begin april en lopen door tot half juni.
Nadat de schriftelijke examens zijn afgenomen, publiceert Cito de opgaven en het correctievoorschrift op internet.

Gegevensverwerking en normering

Na afronding van de examens, sturen alle scholen antwoorden van hun leerlingen naar Cito. Voor de schriftelijke examens gaat dit via het programma WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier). De resultaten van de digitale examens gemaakt met ExamenTester, sturen scholen op via DataRetour. Cito analyseert de gegevens en vergelijkt de moeilijkheidsgraad van de examens met de moeilijkheidsgraad in voorgaande jaren en
adviseert het CvTE over de normering.