Centrale examens

In samenwerking met ervaren docenten ontwikkelen wij de opgaven voor de centrale examens. De concepten leggen we voor aan de vaststellingscommissies van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Na vaststelling door het CvTE maken we de examens drukklaar. We analyseren de afnamegegevens en adviseren het CvTE over de normering. Ook doen we onderzoek naar de kwaliteit van de examens en houden we ons bezig met het vernieuwen van examenvormen.

Ontwikkelen van examens

De minister van OCW draagt de eindverantwoordelijkheid voor de centrale examens en stelt per vak de examenprogramma's vast. Daarin staat wat in het centraal examen en in het schoolexamen getoetst moet worden. De stof voor de examens is door het CvTE omschreven in syllabi. Van het CvTE ontvangen we dan voor elk vak een constructieopdracht. Daarin wordt vermeld:
  • lengte van het examen;
  • onderwerpen;
  • aantal opgaven;
  • soort opgaven (open, meerkeuze);
  • toegestane hulpmiddelen.

Er zitten ongeveer twee jaren tussen het ontwikkelen van de eerste opgaven en de afname van een examen. DUO regelt het drukken en de verspreiding van de examens onder scholen.

Afname van examens op scholen

De meest bekende examenperiode is mei, wanneer de schriftelijke examens worden afgenomen. Maar ook eerder in het schooljaar zijn er al centrale examens:
de praktijkexamens bij kunstvakken en de praktijkexamens voor beroepsgericht en de digitale examens bij het vmbo BB en KB. De laatste starten begin april en lopen door tot half juni.
Nadat de schriftelijke examens zijn afgenomen, publiceren we de opgaven en het correctievoorschrift op internet. De opgaven van de digitale examens blijven geheim.

Gegevensverwerking en normering

Na afronding van de examens, sturen alle scholen de antwoorden van hun leerlingen naar ons toe. Voor de schriftelijke examens gaat dit via het programma WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier). De resultaten van de digitale examens worden automatisch verzonden via de afnamesoftware. Wij analyseren de gegevens en vergelijken de moeilijkheidsgraad van de examens met de moeilijkheidsgraad in voorgaande jaren en
adviseren het CvTE over de normering.