Centrale examens

In samenwerking met ervaren docenten ontwikkelen wij de opgaven voor de centrale examens. De concepten leggen we voor aan de vaststellingscommissies van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Na vaststelling door het CvTE maken we de examens drukklaar. We analyseren de afnamegegevens en adviseren het CvTE over de normering. Ook doen we onderzoek naar de kwaliteit van de examens en werken we aan het vernieuwen van examenvormen.

Van examenprogramma tot ontwikkeling van een examen

De minister van OCW draagt de eindverantwoordelijkheid voor de centrale examens en stelt per vak de examenprogramma's vast. Daarin staat wat scholen in het centraal examen en in het schoolexamen moeten toetsen. De stof voor de examens is door het CvTE omschreven in de syllabi. Van het CvTE ontvangen we dan voor elk vak een constructieopdracht met:
  • de lengte van het examen
  • de onderwerpen
  • het aantal opgaven
  • het soort opgaven (open, meerkeuze)
  • de toegestane hulpmiddelen

Het ontwikkelen van de eerste opgaven tot de afname van een examen duurt ongeveer twee jaar. DUO regelt het drukken en de verspreiding van de examens onder scholen.

De afnameperiode van examens op scholen

De meest bekende examenperiode is mei, als de meeste scholen de schriftelijke examens afnemen. Maar ook eerder in het schooljaar zijn er al centrale examens: de praktijkexamens bij kunstvakken, de praktijkexamens voor beroepsgericht en de digitale examens bij het vmbo BB en KB. De laatste starten begin april en lopen door tot half juni.
Nadat de schriftelijke examens zijn afgenomen, publiceren we de opgaven en het correctievoorschrift op onze website. De opgaven van de digitale examens blijven geheim.

De gegevensverwerking en normering

  • Na afronding van de examens, sturen alle scholen de antwoorden van hun leerlingen naar ons toe.
  • Voor de schriftelijke examens gaat dit via het programma Wolf (Windows Optisch Leesbaar Formulier).
  • De resultaten van de digitale examens worden automatisch verzonden via de afnamesoftware.
  • Wij analyseren de gegevens en vergelijken de moeilijkheidsgraad van de examens met de moeilijkheidsgraad in voorgaande jaren.
  • Over de normering adviseren wij het CvTE.
Naar de examenopgaven en antwoorden
Naar de website van het CvTE

Hoe komt een examen tot stand?

Hoe komt een examen tot stand?