Cito in eindexamenketen

Cito maakt deel uit van een landelijke examenketen. In die keten werken partijen samen om de examinering goed, veilig en betrouwbaar te laten verlopen. De afspraken gelden voor alle centrale examens voor alle vakken in het vmbo, havo en vwo. Behalve Cito nemen het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) deel.

Taken van Cito in de keten

In nauwe samenwerking met docenten en leerlingen:
 • maken we examens
 • geven we advies over de normering
 • verlenen we service aan het onderwijs
 • doen we examenonderzoek.

Taken ketenpartners

 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
  Stelt per vak het examenprogramma vast. Dit programma bepaalt de inhoud van het vak, welke onderdelen scholen moeten toetsen in het schoolexamen en wat centraal geëxamineerd wordt.
 • College voor Toetsen en Examens (CvTE) 
  Beschrijft voor alle vakken de centrale examenstof in een syllabus. Het CvTE verstrekt Cito jaarlijks een constructieopdracht. Die opdracht beschrijft voor elk vak: de lengte van het examen, het aantal opgaven en het soort opgaven.
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 
  Beheert de administratie, de inschrijvingen en de digitale systemen Facet en BRON.

Wie is eigenaar van de examens?

In de periode dat de examens onder constructie zijn, zijn ze eigendom van Cito. Maar zodra ze definitief zijn vastgesteld, gaat het eigendom over naar het College voor Toetsen en Examens. Daarom zijn alle centrale examens naast op cito.nl ook te vinden op examenblad.nl.

Zo wordt een examen gemaakt

Proces van totstandkoming en beoordeling van centrale examens