Digitale examens vmbo

Veel vmbo-leerlingen gebruiken voor het maken van de examens de computer. De leerling voert dan in het toetsprogramma de antwoorden van de opgaven op het computerscherm in. Gesloten vragen kijkt de computer zelf na. De docent beoordeelt de antwoorden op open vragen.

De meerwaarde van digitale examens

Het inzetten van de computer voor de examens in het vmbo BB en KB biedt een meerwaarde ten opzichte van papier. Bij de talen komen meer vaardigheden aan bod, zoals luistervaardigheid. Dit geldt ook voor het centraal schriftelijk en praktisch examen beroepsgericht (cspe) waarbij u de relevante theorie toetst met minitoetsen op de computer.

Het toetsprogramma Facet voor BB en KB

Ook in schooljaar 2017/2018 maken uw leerlingen de flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB/KB op de computer met het toetsprogramma Facet.
Op de website van CvTE leest u meer over Facet.

Het programma Autoplay voor GL/TL

Ook in schooljaar 2017/2018 maken uw leerlingen de centrale examens voor de kunstvakken muziek GL/TL, dans GL/TL en drama GL/TL met het programma Autoplay. Het programma presenteert vragen en bronnen. De leerlingen schrijven hun antwoorden op een papieren uitwerkbijlage.

Groepsrapportages van digitale examens

  • DUO verstuurt de groepsrapportages bij de digitale centrale examens bb en kb naar de scholen.
  • Het gaat om rapportages bij de examens 2017 voor de vakken Nederlands, Engels, economie, maatschappijkunde, biologie, nask-1 en wiskunde.
  • Een groepsrapportage laat zien hoe de leerlingen van een school of docent hebben gescoord ten opzichte van het landelijk gemiddelde.
  • Ook laat de groepsrapportage zien op welke onderdelen de leerlingen beter hebben gescoord dan op andere onderdelen.
  • Voor een technische uitleg downloadt u rechts de technische toelichting.
  • Ook kunt u een voorbeeldrapportage downloaden.
Naar de website computersysteem Facet van het CvTE
Technische toelichting groepsrapportages