Resultaten per schooltype 2017 eerste tijdvak

In dit deel vindt u de resultaten per schooltype en leerweg na normering. Voor elk schooltype en leerweg vindt u een tabel waarin per examen de volgende gegevens staan:
  • p-waarde
  • schaallengte
  • vastgestelde N-term
  • gemiddelde cijfer
  • percentage onvoldoende  

Afnamegegevens CSE/CSPE

De resultaten zijn gebaseerd op de afnamegegevens van een steekproef van examenkandidaten. Elke school levert daarvoor minimaal de gegevens aan van de alfabetisch eerste vijf (of soms tien) kandidaten. De steekproef is gebaseerd op alle voor een bepaalde datum aangeleverde afnamegegevens. In tabelvorm presenteren we per schooltype en leerweg voor alle vakken de p-waarde, de schaallengte en de vastgestelde N-term. Vervolgens vermelden we een gemiddeld cijfer en een percentage onvoldoendes dat gebaseerd is op de gegevens van de steekproef bij de vastgestelde N-term. Als het aantal kandidaten in de steekproef kleiner dan 25 is, vermelden we geen gegevens als gemiddeld cijfer en percentage onvoldoendes.

Afnamegegevens CBT

Voor de digitale examens voor de leerwegen BB en KB in het vmbo zijn per vak meer examenvarianten aangeboden. In de tabel voor deze examens worden voor de N-term en p-waarde de gemiddelden over deze varianten gerapporteerd.

Meer informatie

Overzicht van de normeringstermen en bijbehorende resultaten voor het eerste tijdvak 2016 vindt u in het rechterblok.