Normering

Voldoende of onvoldoende? De normering is een belangrijk onderdeel van het examenproces. Normeren gaat over het waarderen van de prestaties die examenkandidaten hebben geleverd. Gelijke scores op een examen moeten met eenzelfde cijfer gewaardeerd worden. Bij het normeren stellen we dus de regels vast waarmee we de scores op een examen in cijfers omzetten.

Hoe komt de normering tot stand?

Rechts staat een afbeelding die duidelijk de stappen laat zien over de totstandkoming van de normering. In Toetswijzer is een special gepubliceerd over normeringen. Het document beschrijft de normeringssystematiek op een toegankelijke wijze.

Normeren volgens de CvTE-methode

  • De CvTE-methode maakt het mogelijk examens met verschillende schaallengtes, verschillende vraagvormen en verschillen in moeilijkheidsgraad volgens dezelfde systematiek te normeren.
  • Het begrip N-term speelt hierin een centrale rol. De N-term is een ijkvariabele die compenseert voor verschillen in moeilijkheidsgraad. Door de N-term te variëren samenhangend met de moeilijkheidsgraad van het examen kunnen over jaren en tijdvakken heen gelijke prestatie-eisen worden gesteld.

Over het afrondingsalgoritme

Bij beslissingen over voldoende of onvoldoende en dus zakken of slagen kan het gaan om eentiende punt. Daarom is het belangrijk op een eenduidige wijze af te ronden. Op de pagina Normeringsmethode leest u meer informatie.

De normering bij varianten

Als bij een beeldschermexamen varianten worden aangeboden, kunnen hiervoor verschillende N-termen worden vastgesteld.

Cijferberekening

Op de pagina Cijferberekening en oefenen met examens leest u hoe u zelf omzettingstabellen kunt genereren. Hiermee kunt u scores omzetten in cijfers.

Normering centrale examens

Hoe komt een examen tot stand?