Europees Referentiekader (ERK)

In 2012 hebben Cito, Stichting Leerplanontwikkeling (SLO), Levende Talen en College voor Toetsen en Examens (CvTE) een gezamenlijk advies aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) uitgebracht over de implementatie van het ERK in het Nederlandse onderwijs. Een van de adviezen was om een internationaal standaardbepalingsonderzoek te doen. Dit onderzoek is nodig om de Centrale Examens en de Kijk- en luistertoetsen Engels, Frans en Duits in ERK-termen te beoordelen.

Behoefte aan hernieuwde standaardbepaling

Er vonden in 2006 en 2007 al standaardbepalingsonderzoeken plaats met uitsluitend Nederlandse experts. In de afgelopen jaren ontstond in toenemende mate de indruk dat de opvattingen over de invulling van de ERK-niveaus in Nederland niet helemaal overeenkwamen met die in het buitenland. Daarom was er behoefte aan een hernieuwde standaardbepaling, ditmaal met internationaal samengestelde expertpanels.

De uitkomsten van het rapport 2014

In opdracht van OCW voerden wij dit standaardbepalingsonderzoek in de vorm van een conferentie in september 2013 uit. In het nu gepubliceerde rapport beschrijven we de gehanteerde methodiek en presenteren we de uitkomsten in detail. Rechts op deze pagina kunt u het rapport downloaden, of naar de Engelstalige website van ERK (CEFR) gaan voor een Engelstalige versie van het rapport: Performance Standards for the CEFR in Dutch secondary education.

De conclusies

De belangrijkste conclusies van het onderzoek:
De mate van overeenstemming in de inschattingen van de experts tijdens de conferentie was opvallend groot. De indruk dat het ERK in Nederland ‘strenger’ werd geïnterpreteerd dan in andere landen is daarbij bevestigd: alle beoordeelde toetsen zijn door de deelnemers consequent op een hoger niveau ingeschat dan eerder door de Nederlandse experts was gedaan.

Uit het assortiment

De ERK-toetsen zijn indertijd gemaakt op basis van inzichten over de interpretatie van de ERK-niveaus zoals die in Nederland toen golden. Bij het vastleggen van de eisen hebben standaardbepalingsbijeenkomsten van Nederlandse expertpanels een leidende rol gespeeld. Dit is zorgvuldig gebeurd, volgens richtlijnen van de Raad van Europa. Op grond van de uitkomsten van het nu gepubliceerde onderzoek hebben we besloten de ERK-toetsen niet langer aan te bieden.

Publicatie onderzoek ERK