Sociaal-emotioneel functioneren voor zml

Sociaal-emotioneel functioneren zml voor kinderen met IQ hoger dan 35 is begin 2018 beschikbaar!

Gelijke kansen bieden en passend onderwijs voor élke leerling is onze gezamenlijke drijfveer. Om naast vaardigheden als taal en rekenen ook inzicht te krijgen in het sociaal-emotioneel functioneren, werkt Cito aan het ontwikkelen van verschillende hulpmiddelen. Het instrument Sociaal-emotioneel functioneren voor zml is bedoeld voor kinderen en jongeren in het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs in de leeftijd van 4 tot en met 20 jaar met een IQ hoger dan 35.

Vanaf begin 2018 is dit nieuwe instrument beschikbaar waarmee de leerkracht of intern begeleider het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in het zml in kaart kunnen brengen en volgen. Daarnaast is het ook voor ouders en andere begeleiders te gebruiken buiten de schoolse context als hulpmiddel om sociaal-emotioneel functioneren te bespreken.

Wat kan Sociaal-emotioneel functioneren voor zml voor u betekenen?

Sociaal-emotioneel functioneren voor zml biedt u de mogelijkheid om de sterke kanten van leerlingen (bijvoorbeeld ‘keuzes maken’) in beeld te brengen en tegelijkertijd vast te stellen welke onderdelen (bijvoorbeeld ‘oplossen van ruzies’) extra aandacht vragen in het lesaanbod. Het instrument bevat zes schalen/uitkomsten in de volgende domeinen:
  • Aardig doen
  • Keuzes maken
  • Autonomie
  • Omgaan met eigen gevoelens
  • Delen van ervaring met de ander
  • Opkomen voor jezelf
  • Ruzie (aparte schaal!)

Op elk domein zijn mijlpalen gedefinieerd - variërend van makkelijk tot moeilijk - die aangeven hoe vaardig een leerling is in de verschillende domeinen.

Rapportage Sociaal-emotioneel functioneren zml

De uitkomsten uit het nieuwe instrument Sociaal-emotioneel functioneren zml zijn te beschouwen als mijlpalen die in volgorde van ontwikkelingsleeftijd bereikt worden. De focus ligt weliswaar op het sociaal-emotioneel functioneren, maar het is mogelijk de sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen op basis van de mijlpalen per domein.

Het instrument en de rapportage kan ook buiten de schoolse context gebruikt worden als hulpmiddel bij gesprekken over sociaal-emotionele vaardigheden!

Bijbehorend leerlingboekje ‘Zó ben ik!’

Het leerlingboekje ‘Zó ben ik!’ geeft een leerling de kans om te zeggen hoe hij of zij en samen te praten over waar hij of zij goed in is. De leerling vult samen met een leerkracht het leerlingboekje in. Het levert mooie gespreksstof op bij een kennismaking (‘ik haat gevoelens’ en ‘een keus is een keus’) of voor een gesprek met ouders of begeleiders.

Zo ben ik

Pilot Sociaal-emotioneel functioneren zml (IQ <35): doet u mee?

Doet u in het voorjaar 2018 mee aan de nieuwe pilot voor de ontwikkeling van een observatie-instrument sociaal-emotioneel functioneren? Ook voor kinderen met een IQ lager dan 35 ontwikkelen wij een instrument om het sociaal-emotioneel functioneren in kaart te brengen. Wilt u meedoen? Meld u zich dan aan via vsopro@cito.nl.

Bestellen of meer weten?

Neem contact op met klantenservice@cito.nl.