Programma Cito Special woensdag 4 april 2018

Speciaal voor docenten, begeleiders en teamleiders in het S(B)O en VSO/PrO hebben we voor Cito Special een interessant programma met workshops, presentaties, gebruikersbijeenkomsten en persoonlijke adviesgesprekken samengesteld. U kunt zich zelfs laten uitdagen in een heuse Escape (Class) Room!

Daarnaast kunt u op de informatiemarkt posterpresentaties bezoeken over de laatste ontwikkelingen, onze e-learnings volgen en toetsmaterialen inzien. U heeft keuze uit 11 inhoudelijke onderdelen. Maximaal kunt u zich voor 4 rondes inschrijven (2 rondes in de ochtend, 2 in de middag). Bijvoorbeeld:
  • Bent u vooral geïnteresseerd in de inhoudelijke onderdelen? Dan maakt u voor elke ronde een keuze uit de presentaties en workshops.
  • Kiest u voor een persoonlijk adviesgesprek of de Escape (Class) Room? Dan schrijft u zich daarnaast nog voor 3 rondes in.

Deelname is helemaal gratis.

Workshops, presentaties, gebruikersbijeenkomsten

Presentatie – Cito
Voor SO, SBO, VSO en PrO
Presentatieronde 1 en 3 


De ene toets is de andere niet…
Toetsen worden vaak gebruikt om ons te helpen bij beslissingen over het leren van kinderen. We gebruiken daarvoor bijvoorbeeld volgtoetsen of methodetoetsen. Maar wat is het verschil eigenlijk? En kunnen we met beide soorten toetsen dezelfde beslissingen nemen?

In deze presentatie bespreken we verschillende toetsen en kenmerken ervan. Wat zijn de voordelen van vaardigheidstoetsen? En wanneer kan ik beter een leerdoelgerichte of een beheersingstoets inzetten? Aan de hand van voorbeelden leggen we de verschillen uit en laten zien waarom je voor het een of het ander kiest.

We gaan met elkaar in gesprek over de waarde van verschillende toetsen en ontdekken wat het best past bij de beslissing die je wilt nemen. In een interactief gedeelte bespreken we ook met elkaar in welke richting de toetsen van de toekomst moeten bewegen. Welk toetsconcept sluit het beste aan bij jullie praktijk?

Volgt u ook de workshop over Passende Perspectieven in ronde 4? Dan is het volgen van deze presentatie een goede voorbereiding.
Presentatie – LECSO
Voor SO, SBO, VSO en PrO
Ronde 1 en 3 


Maatwerk in beeld – één taal voor aanbod en ondersteuning
Het speciaal onderwijs biedt onderwijs van hoge kwaliteit. De diversiteit onder leerlingen is enorm. Vanuit verschillende expertises en op verschillende momenten wordt er vervolgens bepaald wat de leerling nodig heeft om op het gewenste niveau uit te stromen. Om dit proces zo goed mogelijk te ondersteunen is het landelijk doelgroepenmodel ontwikkeld. Met dit model is een school in de gelegenheid om onderbouwd en transparant het maximaal haalbare eindniveau en het benodigde onderwijsaanbod en ondersteuning goed in kaart te brengen.
In deze presentatie wordt het model toegelicht, evenals de ‘onderleggers’ bij het model. Deelnemers krijgen de gelegenheid om zelf met een casus aan de slag te gaan, om zo meer ervaring op te doen met het model.
Presentatie – Inspectie van het Onderwijs
Voor SO en VSO
Ronde 1 en 3 


Het nieuwe toezichtkader van de inspectie en zicht op de ontwikkeling van leerlingen
Per 1 augustus 2017 werkt de inspectie met een nieuw toezichtkader. De inspectie houdt voortaan toezicht op de kwaliteit van bestuur én scholen. Wat betekent dit voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs? Wat zijn belangrijke veranderingen in de aanpak, werkwijze en normering van de inspectie? Het toezichtkader bestaat niet langer uit een set van indicatoren, maar uit standaarden. De inspectie kijkt bij elke standaard naar de basiskwaliteit en naar de eigen kwaliteitsaspecten van de school. De standaard, ‘zicht op ontwikkeling’ gaat over het systeem van leerlingenzorg. Hoe kijkt de inspectie naar deze standaard? Wat moet in elk geval (op grond van wet- en regelgeving) en wat mag de school zelf bepalen?

Tijdens de presentatie zullen wij ook ingaan op vragen van deelnemers. Stuur uw vraag onder de vermelding van de titel van de presentatie vóór 26 maart naar eventbureau@cito.nl.
Presentatie – Cito
Voor SO en SBO
Ronde 1 en 3 


De DMT en de AVI-toets zijn vernieuwd. Wat betekent dit voor u?
De meestgebruikte toetsen voor het technisch leesonderwijs (DMT en AVI) zijn vernieuwd. Tijdens deze presentatie gaan we in op de vernieuwingen. Zo zijn er nu aparte mappen voor AVI en DMT en is er een speciale versie voor de zorg ontwikkeld met eigen, unieke kaarten. Maak kennis met de nieuwe toetsen en leer over bijvoorbeeld de uitgebreide analysemogelijkheden.

Tijdens de presentatie zullen wij ook ingaan op vragen van deelnemers. Stuur uw vraag onder de vermelding van de titel van de presentatie vóór 26 maart naar eventbureau@cito.nl.
Workshop – Cito
Voor SO, SBO, VSO en PrO
Ronde 2 en 4


Merkbare vaardigheden in beeld
In gesprekken over onderwijsvernieuwing komen de termen merkbare vaardigheden, vakoverstijgende vaardigheden en 21e eeuwse vaardigheden dikwijls naar voren. Voor vakoverstijgende vaardigheden en 21e eeuwse vaardigheden zijn definities en modellen te vinden. Maar wat zijn merkbare vaardigheden? En vooral: hoe mérk je die dan? In deze workshop gaan we aan de slag met een nieuwe manier om ‘vagere’ begrippen zoals creativiteit en betrokkenheid merkbaar te maken. Begrippen die in het (v)so natuurlijk ontzettend belangrijk zijn. U krijgt handvatten aangereikt om op school aan de slag te gaan met dit onderwerp. Wat vindt u van deze manier om merkbare vaardigheden in beeld te brengen? Probeer uit en denk mee!
Workshop – Cito
Voor SO en VSO
Ronde 2 en 4


Kennismaken met het instrument Sociaal-emotionele ontwikkeling voor zml
Het instrument Sociaal-emotionele ontwikkeling voor so-zml en vso-zml is speciaal ontwikkeld om het sociaal-emotioneel functioneren van zeer moeilijk lerende leerlingen in kaart te brengen en te volgen. Het instrument bestaat uit een digitale observatielijst met een rapportagemodule. Aanvullend is er een zelfobservatielijst voor de leerling in de vorm van een leerlingboekje. Dit nieuwe product wordt dit voorjaar gratis digitaal ter beschikking gesteld aan SO- en VSO-scholen voor zml.

In deze workshop maakt u kennis met het instrument, krijgt u informatie over de mogelijkheden ervan en gaat u zelf aan de slag met de observatielijst en het leerlingboekje.
Workshop – Cito
Voor SBO en SO, voormalig cluster 4
Ronde 2 en 4


‘Leren leren’ in kaart!
In deze workshop gaan we in op het volgen en ontwikkelen van vaardigheden van ‘leren leren’ bij uw leerlingen. Hoe gaat dat bij u op school? Hoe doen andere scholen dat? En hoe zou u het (gratis) pakket Leren leren, dat Cito samen met leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs heeft ontwikkeld, kunnen inzetten in uw dagelijkse praktijk?
We gaan met de volgende onderwerpen aan de slag:
  • Uw ervaringen met Leren leren.
  • Uitwisseling met andere workshopdeelnemers.
  • Het pakket Leren leren.
    o  De Checklist: hoe kunt u deze inzetten?
    o  De Praktische opdrachten: hoe zien ze eruit en hoe kunt u deze inzetten?
  • De leerlingen volgen: hoe doe ik dit zo efficiënt en effectief mogelijk?
Workshop – SLO & Cito
Voor SO en SBO
Ronde 4


Passende perspectieven: doelgericht werken (en evalueren) met taal- en rekenleerroutes
Tijdens de workshop gaan we in op de ontwikkelde leerroutes Passende perspectieven als uitwerking van de referentieniveaus taal en rekenen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. We bekijken samen hoe de leerroutes in elkaar steken. Zo krijgen we inzicht in de gestelde doelen van wat leerlingen moeten kennen en kunnen met het perspectief op een bepaalde uitstroombestemming. Vervolgens gaan we in op hoe scholen kunnen weten/meten/beoordelen welke doelen door de leerlingen zijn behaald. We werken in kleinere groepen aan het toepassen van doelgericht werken en formatief evalueren van Passende perspectieven.

Een steeds vaker gehoorde vraag van scholen die al werken met Passende perspectieven is welke LVS-toetsen, zeker de toetsen Rekenen-Wiskunde, ze af moeten nemen.
Cito is op zoek naar een passende vorm van toetsing voor deze leerlingen, die leerkrachten en scholen van de benodigde informatie over de ontwikkeling van de leerling voorziet. Graag leggen we onze ideeën hierover aan gebruikers van de leerroutes en nieuwe (of andere) geïnteresseerden voor. We horen graag uw ervaringen en wensen!

Ter voorbereiding op deze workshop adviseren wij u om ook de presentatie ‘De ene toets is de andere niet…’ in ronde 1 of 3 te volgen.
Ervaringen uitwisselen – Cito
Voor SO en SBO
Ronde 2 en 4


Gebruikerservaringen LVS-toetsen 3.0: in gesprek met je collega’s
Sinds schooljaar 2013-2014 brengt Cito LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde 3.0, Spelling 3.0 en Begrijpend lezen 3.0 uit. Deze zijn ontwikkeld voor groep 3 t/m 8 van het primair én speciaal (basis)onderwijs. Bent u werkzaam in het s(b)o en (nieuwe) gebruiker van de LVS 3.0-toetsen, maar loopt u ergens tegenaan? Of wilt u weten hoe andere s(b)o-scholen de toetsen gebruiken? Kom dan naar deze bijeenkomst!
We stellen de ervaring van (nieuwe) gebruikers van de LVS-toetsen 3.0 centraal. U gaat actief aan de slag met ingebrachte casussen.
Onder leiding van een Cito-medewerker is er voldoende ruimte om uw expertise te delen, ideeën op te doen, vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Deelnemers die zich hebben ingeschreven, ontvangen een e-mail waarin gevraagd wordt naar hun ervaringen met de LVS-toetsen 3.0. Deze input is de basis voor deze bijeenkomst.
Workshop – Cito
Voor VSO en PrO
Ronde 2 


Aan de slag met toetsresultaten van het Cito Volgsysteem VO
Het volgsysteem VO (voorheen VAS) is een veelgebruikt volgsysteem in het voortgezet onderwijs. Het bevat toetsen Nederlands, Engels en Rekenen-Wiskunde. Sommige scholen voor VSO en Praktijkonderwijs gebruiken dit volgsysteem voor de diplomagerichte leerweg.
Gebruikers van het Cito Volgsysteem VO krijgen toegang tot een hoop rapportages met veel informatie. In deze workshop kunt u met uw eigen rapportages aan de slag. Wat staat precies er in welke rapportage, en vooral: wat moet en kan een school op basis van de uitkomsten uit het Volgsysteem? Neem uw laptop mee én de inlogcodes voor de Portal. (Dit is overigens geen vereiste om mee te kunnen doen aan de workshop.)

Ook komen in de workshop veelgestelde vragen van VSO-scholen en scholen voor Praktijkonderwijs aan bod. Stuur uw vraag onder vermelding van de titel van de presentatie vóór 26 maart naar eventbureau@cito.nl.
Ervaringen uitwisselen – Cito
Voor VSO en PrO
Ronde 2 en 4


Gebruikerservaringen Volgsystemen VSO/PrO: in gesprek met je collega’s
In het najaar van 2016 bracht Cito volgsystemen voor VSO Dagbesteding en VSO Arbeid/PrO uit. Bent u werkzaam in het VSO/PrO en (toekomstige) gebruiker van het volgsysteem, maar loopt u ergens tegenaan? Of bent u benieuwd hoe andere scholen voor VSO/PrO de toetsen inzetten? Kom dan naar deze bijeenkomst!
In deze bijeenkomst stellen we de ervaring van (nieuwe) gebruikers van de volgsystemen VSO/PrO centraal. U gaat actief aan de slag met ingebrachte casussen. Onder leiding van een Cito-medewerker is er voldoende ruimte om uw expertise te delen, ideeën op te doen, vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Deelnemers die zich hebben ingeschreven, ontvangen een e-mail waarin gevraagd wordt naar hun ervaringen met de Cito volgsystemen voor VSO Dagbesteding en VSO Arbeid/PrO. Deze input is de basis voor deze bijeenkomst.

Ook mogelijk: persoonlijk adviesgesprek

Ook kunt u gedurende de dag bij ons terecht voor een persoonlijk adviesgesprek (uitsluitend op voorinschrijving). We nodigen u graag hiervoor uit. Heeft u vragen over toetsen op maat met de toetsen 3.0? Vraagt u zich af hoe u de toetsresultaten van een bepaalde leerling moet interpreteren? Of wilt u meer informatie over het kiezen van een passende toets VSO/PrO? Laat het ons weten en schrijf u via het aanmeldformulier in voor een adviesgesprek met een van onze medewerkers. We denken graag met u mee!

Ook mogelijk: Escape (Class) Room

Heeft u even genoeg van alle inhoudelijk interessante workshops en presentaties? Wilt u zich ook op een andere manier uitdagen en collega's van andere scholen ontmoeten? Schrijf u dan in voor de Escape  (Class) Room.

‘Terug in de schoolbanken. De toetsweken zijn weer begonnen. Maar nu is het na schooltijd, en samen met een groepje klasgenoten staat u in het schoollokaal. De docent is even kopietjes aan het maken; jullie weten dat hij 25 minuten wegblijft. Dat geeft jullie de tijd om op zoek te gaan naar de toetsen Begrijpend lezen (én de antwoorden!). Lukt het om de toetsen op tijd te vinden?’

Direct inschrijven

Fijn dat u zich inschrijft voor het gratis congres Cito Special op woensdag 4 april 2018.

Inschrijfformulier Cito Special

Heeft u zich ingeschreven en kunt u toch niet komen? U mag ook een collega in uw plaats sturen. Laat het ons uiterlijk 25 maart weten als er niemand komt, anders moeten we helaas € 50,- in rekening brengen.

We ontmoeten u en uw collega(s) graag op 4 april tijdens Cito Special 2018!