Literatuuronderzoek Opbrengstgericht werken in taal- en leesonderwijs

In het literatuuronderzoek Opbrengstgericht werken in taal- en leesonderwijs is nagegaan hoe leraren hun leerlingen op basis van toetsen gerichter vooruit kunnen helpen. Het onderzoek is uitgevoerd door het Expertisecentrum Nederlands en Cito. De NRO Programmaraad voor Praktijkgericht Onderwijsonderzoek heeft het onderzoek gefinancierd.

Gratis downloaden

Wilt u het rapport downloaden? Rechts op deze pagina ziet u de pdf staan: Gericht werken aan opbrengsten in taal- en leesonderwijs.

Toetsen van taal- een leesvaardigheid

Om goed taal- en leesonderwijs te kunnen geven, moeten leraren weten hoe leerlingen leren. Leerlingvolgsystemen geven hierover vaak nog weinig informatie, doordat de vaardigheden van leerlingen op een statische manier worden getoetst. Daarom is gezocht naar toetsvormen die leraren in staat stellen het leerproces te verbeteren, het leerpotentieel vast te stellen of de sterke en zwakke punten van leerlingen in kaart te brengen.

Er is onderscheid gemaakt tussen dynamisch toetsen en diagnostisch toetsen. Er blijkt binnen het taal- en leesonderwijs nog weinig onderzoek te zijn gedaan naar de effectiviteit, betrouwbaarheid en validiteit van dergelijke toetsen. Niettemin blijkt uit de studies die al wel zijn verricht dat leraren hun leerlingen mogelijk gerichter vooruit kunnen helpen door op andere manieren te toetsen.

Meer informatie

Voor meer informatie over onderwijsonderzoek gaat u naar de site van NRO.

Ga naar