Jaarlijks Peilingsonderzoek van het Onderwijsniveau – tweede meting

In 2009 heeft Cito voor de tweede keer onderzoek gedaan naar het niveau van leerlingopbrengsten bij Taal en Rekenen in het basisonderwijs. Het onderzoek hebben wij uitgevoerd in het kader van een jaarlijkse peiling naar deze basisvaardigheden. De aanleiding voor dit onderzoek is de Kwaliteitsagenda ‘Scholen voor Morgen’, waarin een sterk accent wordt gelegd op de ontwikkeling van taal en rekenen.

Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van de Eindtoets Basisonderwijs groep 8 en een aantal LVS-toetsen in groep 4, omdat veel scholen deze toetsen afnemen.

Vergeleken met de vorige meting in 2008 zijn de verschillen gering. Veranderingen in het onderwijs gaan vaak langzaam en zijn niet snel zichtbaar in een landelijke meting. We zijn daarom voorzichtig in het doen van uitspraken over het niveau of een eventuele verandering daarin. Wel zien we een paar interessante ontwikkelingen. Zo is het verschil in prestatie van allochtone leerlingen vergeleken met de andere leerlingengroepen bij een aantal toetsen afgenomen.

Er is een samenvatting gemaakt van de uitkomsten. Wilt u meer informatie? Lees dan het beknopte verslag of de technische rapportage. De resultaten van dit onderzoek zijn meegenomen in het onlangs gepubliceerde Onderwijsverslag van de Onderwijsinspectie 2008/2009.