Jaarlijks Peilingsonderzoek van het Onderwijsniveau – derde meting

In 2010 heeft Cito voor de derde keer onderzoek gedaan naar het niveau van leerlingopbrengsten bij Taal en Rekenen in het basisonderwijs. Het onderzoek hebben wij uitgevoerd in het kader van een jaarlijkse peiling naar deze basisvaardigheden. De aanleiding voor dit onderzoek is de Kwaliteitsagenda ‘Scholen voor Morgen’, waarin een sterk accent wordt gelegd op de ontwikkeling van taal en rekenen.

Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van de Eindtoets Basisonderwijs groep 8 en een aantal toetsen uit het Cito Volgsysteem in groep 4, omdat veel scholen deze toetsen afnemen.

Vergeleken met de vorige meting in 2009 zijn de verschillen overal positief, maar klein. Veranderingen in het onderwijs gaan vaak langzaam en zijn niet snel zichtbaar in een landelijke meting. We zijn daarom voorzichtig in het doen van uitspraken over het niveau of een eventuele verandering daarin. Omdat we de positieve lijn bij alle onderdelen zien, durven we toch te spreken van vooruitgang.
Er is een samenvatting gemaakt van de uitkomsten. Wilt u meer informatie? Lees dan het beknopte verslag of de technische rapportage. De resultaten van dit onderzoek zijn meegenomen in het onlangs gepubliceerde Onderwijsverslag van de Onderwijsinspectie 2009/2010.