Jaarlijks Peilingsonderzoek van het Onderwijsniveau – een nulmeting

Cito heeft in 2008 voor de eerste keer onderzoek gedaan naar het niveau van leerlingopbrengsten bij Taal en Rekenen in het basisonderwijs. Dit is uitgevoerd als start van wat een jaarlijkse rapportage moet worden. De aanleiding voor dit onderzoek is de Kwaliteitsagenda Scholen voor Morgen van Staatssecretaris Dijksma. Hierin wordt een sterk accent gelegd op de ontwikkeling van taal en rekenen.

Voor dit onderzoek hebben wij gebruikgemaakt van toetsen die in veel gevallen al op scholen worden afgenomen. Het gaat om de Eindtoets Basisonderwijs groep 8 en om een aantal LOVS-toetsen in groep 4.
Het onderzoek is een eerste meting en daarom kunnen wij nog geen uitspraak doen over het aangetroffen niveau of over een eventuele verandering daarvan. Wel kunnen we een beschrijving geven van wat verschillende groepen leerlingen op dit moment beheersen en welke verschillen er zijn tussen groepen leerlingen.
Wilt u meer informatie? Lees dan het beknopte verslag of de technische rapportage. De resultaten van dit onderzoek zijn meegenomen in het onlangs gepubliceerde Onderwijsverslag van de Onderwijsinspectie 2008/2009.