Jaarlijks Peilingsonderzoek van het Onderwijsniveau – vierde meting

In 2011 heeft Cito voor de vierde keer onderzoek gedaan naar het niveau van leerlingopbrengsten bij Taal en Rekenen in het basisonderwijs. Het onderzoek hebben wij uitgevoerd in het kader van een jaarlijkse peiling naar deze basisvaardigheden. De aanleiding voor dit onderzoek was de Kwaliteitsagenda ‘Scholen voor Morgen’, waarin een sterk accent is gelegd op de ontwikkeling van taal en rekenen.

Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van de Eindtoets Basisonderwijs groep 8 en een aantal toetsen uit het Cito Volgsysteem in groep 4, het gaat om toetsen die scholen doorgaans al afnemen.

Vergeleken met de vorige meting in 2010 zijn de verschillen overal positief, maar klein. Ten opzichte van het startjaar 2008, is de vaardigheid bij alle onderdelen gestegen. De mate waarin is echter verschillend. Veranderingen in het onderwijs gaan vaak langzaam en zijn niet snel zichtbaar in een landelijke meting. We zijn daarom voorzichtig in het doen van uitspraken over het niveau of een eventuele verandering daarin. Omdat we de positieve lijn bij alle onderdelen zien, durven we toch te spreken van vooruitgang. Voor lezers die snel kennis willen nemen van de resultaten hebben we een beknopte samenvatting gemaakt. De rapportage begint ook met een samenvatting van de uitkomsten en bevat verder alle uitkomsten voor groep 8 en groep 4, uitgesplitst naar relevante achtergrondvariabelen. De resultaten van dit onderzoek zijn meegenomen in het Onderwijsverslag van de Onderwijsinspectie.