Jaarlijks Peilingsonderzoek van het Onderwijsniveau – vijfde meting

In 2012 heeft Cito voor de vijfde keer onderzoek gedaan naar het niveau van leerlingopbrengsten bij taal en rekenen in het basisonderwijs. Het rapport doet verslag van de uitkomsten voor rekenen en taal in jaargroep 8 en jaargroep 4, gebaseerd op de resultaten van Eindtoets en toetsen voor groep 4 uit het Cito Volgsysteem.

In dit rapport wordt verslag gedaan van de vijfde jaarlijkse peiling van de reken- en taalvaardigheid in de jaargroepen 4 en 8. Daarvoor is in jaargroep 8 gebruikgemaakt van gegevens uit de Eindtoets van 2012 betreffende Woordenschat, Spelling, Begrijpend lezen en Rekenen-Wiskunde. Voor jaargroep 4 is een afzonderlijk steekproef van scholen getrokken en zijn scholen voorzien van LVS-toetsen uit het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs voor Woordenschat, Spelling, Begrijpend lezen en Rekenen-Wiskunde. Vergelijken we de prestaties van 2012 met die van 2011, dan blijken die van de leerlingen in jaargroep 8 overwegend licht te zijn gestegen. Dat is bij Rekenen-Wiskunde het geval en bij twee van de drie taalvaardigheden, namelijk bij Spelling en in mindere mate bij Woordenschat. Bij Begrijpend lezen is het beeld minder eenduidig voor wat betreft de vergelijking van 2012 met 2011. De hele periode van vijf jaar overziend blijkt dat er bij alle onderdelen – ook Begrijpend lezen – ten opzichte van de start van de meting in 2008 vooruitgang is te melden. Bij jaargroep 4 zien we een vergelijkbaar beeld als bij jaargroep 8. De positieve effecten zien we vooral bij Rekenen-Wiskunde, Spelling en Woordenschat. Begrijpend lezen is ook hier een twijfelgeval: de prestaties lijken weer te dalen, maar blijven nog wel duidelijk boven het startniveau van 2008.

Meer informatie

JPON peiling 2012