Jaarlijks Peilingsonderzoek van het Onderwijsniveau – zesde meting

In 2013 heeft Cito voor de zesde keer onderzoek gedaan naar het niveau van leerlingopbrengsten bij taal en rekenen in het basisonderwijs. Het rapport doet verslag van de uitkomsten voor rekenen en taal in jaargroep 8 en jaargroep 4, gebaseerd op de resultaten van Eindtoets en toetsen voor groep 4 uit het Cito Volgsysteem.

In dit rapport wordt verslag gedaan van de zesde jaarlijkse peiling van de reken- en taalvaardigheid in de jaargroepen 4 en 8. Daarvoor is in jaargroep 8 gebruikgemaakt van gegevens uit de Eindtoets van 2012 betreffende Woordenschat, Spelling, Begrijpend lezen en Rekenen-Wiskunde. Voor jaargroep 4 is een afzonderlijke steekproef van scholen getrokken en zijn scholen voorzien van LVS-toetsen uit het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs voor Woordenschat, Spelling, Begrijpend lezen en Rekenen-Wiskunde.
Vergelijken we de prestaties van 2013 met die van 2012, dan is het beeld divers. De prestaties van de leerlingen is nog verder verbeterd bij Woordenschat, gestabiliseerd bij Begrijpend lezen en bij Spelling en rekenvaardigheid gedaald.
De daling die bij de rekenvaardigheid gevonden is van 2012 naar 2013, komt vrijwel overeen met de stijging van 2011 naar 2012. De verschillen tussen 2011 en 2013 zijn dan ook vrijwel nihil en ook niet significant. Bekijken we de trends over de gehele periode vanaf het begin van de meting, dan is de vaardigheid voor alle onderwerpen net als in 2012 nog steeds (significant) hoger dan in 2008.
In jaargroep 4 gaan alle geanalyseerde vaardigheden in meerdere of mindere mate achteruit tussen 2013 en 2012. Alleen bij Spelling is daarbij sprake van significantie. Ook in groep 4 zijn ondanks de gevonden dalingen de resultaten in 2013 beter dan die in 2008. Die stijging ten opzichte van 2008 is overal significant, behalve bij Begrijpend lezen.

Meer informatie