Jaarlijks Peilingsonderzoek van het Onderwijsniveau – zevende meting

In 2014 heeft Cito voor de zevende keer onderzoek gedaan naar het niveau van leerlingopbrengsten bij taal en rekenen in het basisonderwijs. Het rapport doet verslag van de uitkomsten voor rekenen en taal in jaargroep 8 gebaseerd op de resultaten van Eindtoets 2014. Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van gegevens betreffende Woordenschat, Spelling, Begrijpend lezen en Rekenen-Wiskunde.

Vaardigheden

Bij een vergelijking van de resultaten van 2014 met die van 2013 blijken er nauwelijks verschillen te zijn. Terwijl er in de periode 2009-2012 sterke wisselingen optraden bij de drie taalvaardigheden, met ups en downs, kunnen we constateren dat er in de laatste drie jaar een stabiel beeld is ontstaan.
De uitkomsten voor de verschillende taalonderwerpen hebben zich sinds 2011 op een meer onderling vergelijkbare manier ontwikkeld. De gemiddelde stijging in vaardigheid is hierdoor nu van 2008 tot en met 2014 over alle drie de taalvaardigheden zeer vergelijkbaar.
Voor de rekenonderwerpen zien we ook een stabilisatie op een iets hoger niveau dan in 2008. Voor deze drie onderwerpen geldt echter dat ze sinds het begin van de meting minder grote onderlinge fluctuatie hebben vertoond dan bij taal. Wel zien we dat er na een stijging in niveau in respectievelijk 2010 en 2012 er nu een stabilisatie heeft plaatsgevonden op een iets lager niveau, vergelijkbaar met dat van 2010.

Achtergrondvariabelen

Dit resultaat is vooral ook positief te noemen als we naar de verschuiving in leeftijd van de leerlingen kijken, vooral ten gevolge van de afname van het aantal vertraagde leerlingen in de periode van 2008 tot en met 2014. Bij de vergelijking van de vaardigheid over de gehele populatie is te zien dat dit – over de jaren heen – niet ten koste is gegaan van het prestatieniveau. Sterker nog: daar is eerder sprake van een stijging. Het zou betekenen dat hier een efficiëntieslag gemaakt is door het onderwijs. De verschillen in prestaties zijn tussen jongens en meisjes vergelijkbaar met vorige jaren. Door de jaren heen is het niveau van de leerlingen die geadviseerd worden op specifieke niveaus van het voortgezet onderwijs in te stromen niet fundamenteel gewijzigd. De variabele thuistaal heeft geen toegevoegd effect naast formatiegewicht, stratum, leertijd en geslacht bij spelling en rekenen, maar wel bij begrijpend lezen en vooral bij woordenschat. De variabelen regio, verstedelijking, schoolgrootte en denominatie hebben geen toegevoegd effect, naast de variabelen formatiegewicht, leertijd, geslacht en stratum.

Figuur 1 Trends over de jaren voor de taalonderwerpen in jaargroep 8

Trends over de jaren voor de taalonderwerpen in jaargroep 8

Figuur 2 Trends over de jaren voor de rekenonderwerpen in jaargroep 8

Trends over de jaren voor de rekenonderwerpen in jaargroep 8

Meer informatie

Jaarlijks Peilingsonderzoek van het Onderwijsniveau – zevende meting