30 september 2014

Een derde minder tijd aan Engelse les in het SBO

Cito biedt inzicht in het niveau Engels van de eindgroep van het SBO: minder tijd dan in het reguliere basisonderwijs

In 2013 is voor de eerste keer een peiling Engels aan het einde van het speciaal basisonderwijs uitgevoerd. Omdat het een eerste peiling is, kan er niet met een vorige keer worden vergeleken. Door de overeenkomsten in opzet, kunnen de resultaten wel worden vergeleken die van jaargroep 8 uit het reguliere onderwijs. Duidelijk is dat gemiddeld genomen er een derde minder tijd wordt besteed aan les in de Engelse taal dan in het regulier onderwijs.

Leerlingprestatie

Bij 36 scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) is in 2013 een eerste peiling Engels gehouden onder de leerlingen in de eindgroep. Met deze peiling inventariseerde Cito de verschillende aspecten van het onderwijsaanbod, de prestaties, de attitude ten opzicht van Engels en het buitenschools contact met Engels van deze leerlingen. We zien bij alle gemeten vaardigheden, dus bij spreken, schrijven, lezen, luisteren en woordenschat, dat de SBO-leerling een behoorlijk lager niveau heeft dan zijn leeftijdsgenoot in het reguliere basisonderwijs. De gemiddelde leerling in de eindgroep van het SBO heeft ongeveer hetzelfde niveau als de 10% laagst scorende leerlingen in het BO. Leerlingen met een advies voor vmbo-kb of hoger behalen wel veel hogere scores dan leerlingen met een advies voor VSO of praktijkonderwijs. Daarnaast zien we dat jongens over het algemeen beter presteren dan meisjes en dat oudere leerlingen het even goed doen als de jongere.

Wat vindt de leerkracht

Op bijna alle scholen geeft de groepsleerkracht ook de lessen Engels. Net als hun collega’s in het reguliere basisonderwijs, hebben SBO-leerkrachten meer behoefte aan verbetering van hun taalvaardigheid dan hun didactische vaardigheid. De inschatting die leerkrachten maken van hun eigen taalvaardigheid Engels loopt uiteen van ERK-niveau (Europees Referentiekader) A2 ( basisgebruiker, gevorderdenniveau) tot en met C1 (vaardige gebruiker, beginnersniveau). Op de meeste SBO scholen worden dezelfde methoden ingezet als in het reguliere onderwijs, zoals Take it Easy, Hello World en Just Do It!

Wat vindt de leerling

Leerlingen schatten hun eigen vaardigheid voor Engels lezen en luisteren in op ongeveer ERK A2 niveau (basisgebruiker, gevordendenniveau) en voor spreken op ongeveer A1-niveau (basisgebruiker, beginnersniveau). Deze zelfbeoordelingen liggen beduidend lager dan die van leerlingen in de jaargroep 8 van het reguliere basisonderwijs. Jongens beoordelen hun eigen vaardigheid hoger dan meisjes. SBO-leerlingen van niet-Nederlandse herkomst schatten hun Engels hoger in dan leerlingen met een Nederlandse achtergrond. Over het algemeen hebben de leerlingen in het SBO een positieve houding ten opzichte van Engels. SBO-leerlingen vinden het vooral een belangrijk vak voor de toekomst!