8 april 2014

Een maat voor leerwinst kan geen landelijke indicator zijn voor schoolkwaliteit

Cito onderschrijft de conclusies van de Onderwijsraad in het advies 'Toegevoegde waarde: een instrument voor onderwijsverbetering – niet voor beoordeling'. Ook wij vinden dat gegevens over leerwinst en toegevoegde waarde goed gebruikt kunnen worden door scholen. Voor centrale beoordeling van schoolkwaliteit zijn deze gegevens echter niet geschikt.

Voor een school leveren gegevens over leerwinst en toegevoegde waarde nuttige informatie op voor opbrengstgericht werken, over de ontwikkeling van hun leerlingen en over de effectiviteit van het onderwijsaanbod voor die ontwikkeling. Flexibiliteit bij het bepalen van leerwinst is een voorwaarde voor een effectieve bijdrage aan opbrengstgericht werken. Als toetsresultaten van verschillende jaren in steeds wisselende combinaties met elkaar in verband kunnen worden gebracht krijgt een school gedetailleerd inzicht in de ontwikkeling van zijn leerling populatie en de effectiviteit van het onderwijsprogramma. Cito ziet het bepalen van leerwinst door de school als een waardevolle aanvulling op de bestaande rapportages van leerling- en onderwijsvolgsystemen.

Scholen kunnen resultaten interpreteren en nuanceren door ze in verband te brengen met specifieke kenmerken van de school en de leerlingen, op centraal niveau gaat dit soort nuances verloren. Wij hebben meermalen onze zorg uitgesproken over negatieve effecten van het oneigenlijk gebruik van toetsscores. Mede daarom vinden we het onwenselijk om op centraal niveau toegevoegde waarde en leerwinst te beoordelen en deze gegevens te gebruiken om scholen met elkaar te vergelijken.