5 februari 2014

Nederland in top 3 van Europa voor wiskunde

Nederlandse 15-jarigen zijn internationaal gezien goed in wiskunde. Dit blijkt uit wereldwijd onderzoek onder 65 landen, uitgevoerd in 2012. Binnen Europa scoren alleen Zwitserland en Liechtenstein beter. Deze conclusie staat in het rapport van het Programme for International Student Assessment (PISA) dat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) driejaarlijks laat uitvoeren.

In Nederland is het Ministerie van OCW opdrachtgever van het PISA-onderzoek. De uitvoering is in handen van Cito. Dit onderzoek ging over de leerstofgebieden wiskunde, leesvaardigheid en natuurwetenschappen. Het accent lag op wiskunde. Bij elk van de drie gebieden zijn de resultaten van Nederlandse 15-jarigen ruim boven gemiddeld. Van de 65 onderzochte landen staat Nederland bij wiskunde op de tiende plaats, bij natuurwetenschappen op de veertiende plaats en bij leesvaardigheid op de vijftiende plaats.

Niveau wiskunde in Nederland gedaald

Nederland blijft internationaal gezien goed presteren op het gebied van wiskunde. Zeker vergeleken met de andere Europese landen. Toch is het niveau sinds 2003 langzaam afgenomen. Deze daling wordt met name veroorzaakt door de afnemende prestaties van meisjes. Daarbij komt dat Nederlandse leerlingen wiskunde vergeleken met de resultaten in 2003 minder leuk vinden. De steun van docenten die leerlingen ervaren tijdens de wiskundelessen is ook afgenomen. De interesse en plezier in het vak is vergeleken met de andere landen beneden gemiddeld. Een groter percentage scholen in Nederland dan gemiddeld voor OESO-landen zegt hinder te ondervinden van een gebrek aan bevoegde docenten. Dit geldt voor alle vakken, maar het meeste voor wiskunde.

Brede aandacht, gemiddelde scores

Nederland besteedt gemiddeld minder onderwijstijd per week aan wiskunde, Nederlands en de natuurwetenschappelijke vakken dan andere landen. Toch heeft Nederland in totaal meer onderwijstijd per week. Een verklaring hiervoor kan zijn dat Nederlandse leerlingen over het algemeen meer vakken in hun vakkenpakket hebben en de aandacht moeten verdelen. Ook blijkt dat Nederland minder excellente leerlingen heeft dan je op basis van de gemiddelden mag verwachten. Dit geldt ook voor de extreem zwakke leerlingen. Nederland laat dus relatief weinig spreiding in de scores zien.

Trends

De gemiddelde wiskundevaardigheid van 15-jarigen in Nederland is vanaf 2003 gedaald. Jongens scoren op dit gebied iets hoger dan meisjes. De vaardigheden voor lezen en natuurwetenschappen zijn niet veranderd. Meisjes scoren voor leesvaardigheid hoger dan jongens. Bij natuurwetenschappen scoren jongens en meisjes gemiddeld ongeveer even hoog.