Meerderheid leerlingen groep 8 beheerst 1F-niveau

Uit analyses van Cito in december 2014 blijkt dat ruim 83% van de leerlingen uit groep 8 het 1F-niveau op de LVS-toets Rekenen-Wiskunde haalt. Dit in tegenstelling tot het vorige week gepubliceerde 'Onderzoek Rekenvaardigheden PO-VO' van Delta-Plus, dat stelt dat het merendeel van de leerlingen eind groep 8 voor rekenen het 1F-niveau niet haalt. Het onderzoek van Cito is gebaseerd op 73.500 leerlingen uit (medio) groep 8.

In ons onderzoek koppelden we de toetsen Rekenen-Wiskunde aan de openbare referentiesets zoals die door het College voor Toetsen en Examens beschikbaar zijn gesteld.

Rapporteren over niveaus

Met de rekentoetsen uit het Cito Volgsysteem voor primair en speciaal onderwijs meten scholen de rekenvaardigheid van hun leerlingen. Het zijn de meest gebruikte methode-onafhankelijke toetsen voor Rekenen-Wiskunde in het basisonderwijs. Sinds schooljaar 2014-2015 rapporteren we aan scholen over de behaalde referentieniveaus van hun leerlingen. Dit gebeurt vanaf groep 6 omdat vanaf dit niveau de toetsen opgaven bevatten die overeenkomen met de referentieniveaus zoals die door de Expertgroep ‘Doorlopende leerlijnen’ zijn beschreven. 

Nieuwe generatie toetsen

Momenteel zijn wij onze toetsen aan het vernieuwen. Zo komen dit schooljaar voor groep 5 van Rekenen-Wiskunde, Begrijpend lezen en Spelling uit. De toetsen zijn inhoudelijk volledig afgestemd op het referentiekader ‘Doorlopende leerlijnen taal en rekenen’. Vanwege het volgaspect worden de toetsen gefaseerd geïntroduceerd. 

Reactie OCW

Het ministerie van OCW liet in een eerdere reactie op de publicatie van Delta-Plus weten dat de centrale eindtoets is geijkt aan de referentieniveaus en dat zij zich niet herkennen in het beeld dat geschetst wordt. De belangrijkste conclusie in een recente rapportage aan de Tweede Kamer over hoe leerlingen in het basisonderwijs op de eindtoets scoren, is dat 90% van de basisschoolleerlingen voor rekenen niveau 1F of hoger haalt als zij de basisschool verlaat.

Lees meer