Trainen voor Cito? Niet nodig!

Kennismaken is prima

Voor ouders is het goed te weten dat de meeste kinderen zich helemaal niet hoeven voor te bereiden op een eindtoets, de Entreetoets of een toets uit het Cito Volgsysteem. Deze toetsen brengen leervorderingen van een kind in kaart. En hebben als doel inzichtelijk te maken welk niveau het kind heeft. Een kind kan deze toets dan ook niet goed of fout maken. Dat is dan ook de reden dat wij geen voorstander zijn van Cito-trainingen en deze zelf dus ook niet aanbieden.

Google toont duizenden resultaten wanneer je op 'Cito trainer' zoekt. Het aanbod om een kind optimaal voor te bereiden op een Cito-toets is groot en divers. Kinderen kunnen gamend leren, online oefenen of zich aanmelden voor een huiswerkklas of bijles. Hiermee spelen uitgeverijen, huiswerkinstituten, bijlesacademies, remedial teachers en anderen in op de wens van ouders hun kinderen goed te laten presteren op een eindtoets of toetsen uit ons leerlingvolgsysteem. Hoe zit het nu met oefenen, trainen en kennismaken? Dat leggen we graag uit.

Inzicht in leervorderingen

Toetsen zijn geen doel op zich. Toetsresultaten geven aan welke vorderingen leerlingen maken, wat hun ontwikkelingsniveau is en wat ze nog lastig vinden. Leerkrachten krijgen met toetsresultaten meer kennis over hun leerlingen. Toetsscores hebben een ondersteunende functie. Voor leerkrachten zijn toetsen een hulpmiddel om het effect van het onderwijs te meten en hun onderwijsaanbod op leerlingen af te stemmen.

Beheersingstoetsen en vaardigheidstoetsen

Er zijn twee soorten toetsen. Beheersingstoetsen en vaardigheidstoetsen.

Methodetoetsen zijn beheersingstoetsen. Methodetoetsen meten regelmatig – elk blok of om de paar weken – of de leerling de lesstof beheerst. Met deze toetsen kunnen leerlingen laten zien of ze de aangeboden lesstof begrepen hebben. Het doel van methodetoetsen is dat kinderen veel opgaven goed maken.

LVS-toetsen, de Entreetoets en de Centrale Eindtoets zijn vaardigheidstoetsen. Deze toetsen horen niet bij een lesmethode, maar meten de algehele vaardigheid op een bepaald leerdomein. Ze toetsen ‘over de lesstof heen’ en worden meestal twee keer per jaar afgenomen. Honderd procent goed is niet de bedoeling. Vaardigheidstoetsen moeten onderscheid maken tussen gemiddelde en ondergemiddelde leerlingen en bevatten daarom ook opgaven van alle moeilijkheidsniveaus. Vaardigheidstoetsen volgen doorlopend de groei van leerlingen en geven aan hoe een leerling scoort ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Oefenen met lesstof

Zeker op de basisschool is oefenen voor toetsen niet nodig. In de les of thuis oefenen met de lesstof, kan wel onderdeel van het leerproces zijn. Het is een samenspel tussen school, ouders en het kind of dit nodig is en in welke mate.

Kinderen leren meer als ze veel met lesstof oefenen. Daar is niets mis mee. Als je veel topografie oefent, word je daar vanzelf beter in. Dat kan met een atlas of lesboek, maar natuurlijk ook met een online spel of quiz. Door veel te oefenen krijgen kinderen die lesstof beter onder de knie.

Voorbereiden op de Cito-vraagstelling

Met veel oefenen een hogere score op een vaardigheidstoets halen, gaat niet op. De toetsen van het Cito Volgsysteem zijn zo gemaakt dat het moeilijk is daar trucs voor te leren. Kinderen voorbereiden op de vraagstelling van Cito kan wél helpen. Dat is vooral fijn voor kinderen die heel zenuwachtig zijn of zich zorgen maken over deze toetsen. Voor die kinderen is het zinvol kennis te maken met de Cito-vraagstelling. Dat kan met kennismakingsboekjes in de les.

Passend schooladvies

In groep 8 van het basisonderwijs krijgt elk kind te horen welk type vervolgonderwijs het meest geschikt is. Ieder kind is gebaat bij een plek in het vervolgonderwijs dat bij hem of haar past.

Schooladvies

Het is aan de leerkracht een passend schooladvies te formuleren. De leerkracht geeft dat advies nooit op basis van enkel toetsscores. Het is altijd een optelsom van dat wat een kind gedurende zijn basisschooltijd laat zien: in de klas en op het schoolplein, bij het leren en bij het spelen, bij het samenwerken, zelfstandig werken en het maken van toetsen. Ook of een kind graag naar school gaat, is van belang. Of het lekker in z’n vel zit, gemakkelijk leert, gemotiveerd is, extra ondersteuning nodig heeft, een goede werkhouding heeft en – zeker niet onbelangrijk – welke leervorderingen het maakt.

Trainen hoeft niet

Onze toetsen helpen leerkrachten bij het maken van dit schooladvies. LVS-toetsen brengen de groei van leerlingen in beeld, de Entreetoets geeft een betrouwbare voorspelling van het best passende brugklastype en een eindtoets is een onafhankelijke second opinion. Allemaal toetsen waar kinderen niet voor hoeven te oefenen. Liever niet zelfs!