Ons bestuur

Goed bestuur is van groot belang. Daarom hebben we een Cito Governance Code opgesteld. Deze code gaat ervan uit dat Cito een samenwerkingsverband is van diverse bij de organisatie betrokken partijen. Belanghebbenden zijn groepen en individuen die direct of indirect invloed uitoefenen op het bereiken van de doelstellingen van Cito of hierdoor worden beïnvloed.

Vertrouwen

De Raad van Bestuur en de toezichthouders zijn verantwoordelijk voor de afweging van belangen. Zij houden rekening met de belangen van verschillende stakeholders, die erop moeten vertrouwen dat deze behartigd worden. Dit vertrouwen is voor hen een voorwaarde om met Cito samen te werken.

Steunpilaren corporate governance

Goede ‘corporate governance’ (goed bestuur) rust op twee steunpilaren:
  • Goed ondernemerschap
  • Goed toezicht

Bij goed ondernemerschap handelt de Raad van Bestuur integer en transparant. Hierop wordt toezicht gehouden. Over het uitgeoefende toezicht wordt verantwoording afgelegd.

Adviesraden

Adviesraden behartigen de belangen van de stakeholders van Cito. Cito heeft drie adviesraden.
 

Personele unie

In Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling zijn de door de overheid gesubsidieerde activiteiten ondergebracht. In Cito B.V. zijn de marktgerichte activiteiten ondergebracht. Door ervoor te zorgen dat de directies van deze twee rechtspersonen een ‘personele unie’ zijn, worden de gesubsidieerde en commerciële activiteiten op een evenwichtige manier vertegenwoordigd. Hierdoor komt de scheiding tussen de gesubsidieerde en commerciële activiteiten niet tot uiting in de directievoering. 

Samenhang

De uitgangspunten van de Cito Governance Code zijn verwerkt in de statuten en reglementen. Cito heeft een toezichthoudend orgaan in de vorm van de Raad van Toezicht.

Meer informatie