Stichting Cito en Cito BV

In 1968 is Cito opgericht als overheidsinstelling. Doel van de overheid was, om door de ontwikkeling van gestandaardiseerde en genormeerde toetsen tot een objectievere beoordeling van leerlingen te komen. Zo kon aan willekeur in het onderwijs een einde komen.

Oprichting Cito B.V.

Vanaf 1999 wordt Cito op uitdrukkelijk verzoek van de toenmalige regering bestuurlijk onafhankelijk van de Rijksoverheid. Cito krijgt ruimte om naast gesubsidieerde activiteiten marktactiviteiten uit te voeren. Daartoe wordt Cito B.V. opgericht, 100% dochter van Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling. De subsidierelatie met de overheid verandert daarmee: was er voorheen sprake van een instellingssubsidie, sinds 1999 zijn dat projectsubsidies.

Gesubsidieerde werkzaamheden

De gesubsidieerde werkzaamheden die Cito voor de overheid uitvoert zijn gebaseerd op de Wet SLOA. De subsidies voor de sector voortgezet onderwijs, met name de constructie van de centrale examens, vormden en vormen nu nog steeds het grootste aandeel van de jaarlijkse overheidsbijdrage.

Aansturing en inrichting

In 2011 heeft de Auditdienst (AD) van het ministerie van OCW geconstateerd dat de aansturing en inrichting van Cito in lijn zijn met de wet- en regelgeving. In het rapport ‘Stichting Cito en marktwerking’ heeft de AD de bevindingen van het onderzoek vastgelegd en doen zij aanbevelingen. OCW en Cito hebben op basis hiervan afspraken uit 1996 (en die in zijn gegaan in 1999) aangepast aan het beleidskader anno 2012.

Jaarrekeningen

Stichting Cito stelt op basis van wet- en regelgeving een geconsolideerde jaarrekening op. De cijfers van de stichting zijn in dezelfde jaarrekening opgenomen in een enkelvoudige balans en winst- en verliesrekening. Een externe accountant controleert deze jaarrekening en betrekt bij de controle ook de aanwijzingen die de minister heeft gegeven voor de uitvoering van de accountscontrole en die vastgelegd zijn in het Onderwijsprotocol OCW.
Ook Cito B.V. maakt een geconsolideerde jaarrekening die door een externe accountant gecontroleerd wordt. Beide jaarrekeningen worden jaarlijks gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn daarmee voor iedereen in te zien.

Financieel-administratieve scheiding

In de jaarrekeningen wordt rekening gehouden met de kostenverdeling tussen gesubsidieerde – en commerciële activiteiten. Deze kostenverdeling wordt zowel door de externe accountant als de Belastingdienst gecontroleerd. Al sinds 2009 heeft Cito een convenant met de Belastingdienst in het kader van Horizontaal Toezicht. Dit betekent dat Cito een open relatie met de Belastingdienst heeft en er indien nodig vooraf afstemming plaatsvindt, in plaats van controle achteraf.

Organisatorische scheiding

Behalve een financieel-administratieve scheiding kent Cito ook een organisatorische scheiding. Als voorbeeld daarvan de huidige unit Centrale Examens: daar vinden alleen gesubsidieerde activiteiten plaats. In de praktijk is echter niet voor elk te verkrijgen SLOA-subsidie een strikte scheiding tussen Cito B.V. en Stichting Cito te realiseren. Bijvoorbeeld als er in incidentele gevallen gebruik gemaakt wordt van bepaalde expertise door zowel de Stichting als de B.V.

Per 2014 wordt er een organisatorische scheiding tussen medewerkers die voor Stichting werken en medewerkers die voor B.V. werken, doorgevoerd.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de relatie Stichting Cito en Cito B.V.? Rechts op deze pagina vindt u de juridische structuur.
U kunt ook contact met onze afdeling communicatie opnemen via onze klantenservice, (026) 352 11 11 of klantenservice@cito.nl.

Meer informatie