Zo werken wij

Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling bestaat sinds 1968. In 1999 is Cito B.V. opgericht, 100% dochter van de Stichting. Cito voert marktactiviteiten uit vanuit B.V., de opdrachten voor de overheid (gesubsidieerde activiteiten) worden vanuit de Stichting gedaan. Via jaarrekeningen legt Cito financiële verantwoording af. In de Goverance Code zijn onze principes en concrete toepassingen vastgelegd. Onze morele beginselen hebben wij in een moreel handvest verwoord. De beginselen geven ons richting: ze horen bij Cito en gelden voor alle medewerkers.

Financiële verantwoording

Stichting Cito stelt op basis van wet- en regelgeving een geconsolideerde jaarrekening op. De cijfers van de stichting zijn in dezelfde jaarrekening opgenomen in een enkelvoudige balans en winst- en verliesrekening. Een externe accountant controleert deze jaarrekening en betrekt bij de controle ook de aanwijzingen die de minister heeft gegeven voor de uitvoering van de accountscontrole en vastgelegd zijn in het Onderwijsprotocol OCW.
Ook Cito B.V. maakt een geconsolideerde jaarrekening die door een externe accountant gecontroleerd wordt. Beide jaarrekeningen worden jaarlijks gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn daarmee voor iedereen in te zien.

Horizontaal toezicht

In de jaarrekeningen wordt rekening gehouden met de kostenverdeling tussen gesubsidieerde – en commerciële activiteiten. Deze kostenverdeling wordt zowel door de externe accountant als de Belastingdienst gecontroleerd. Al sinds 2009 heeft Cito een convenant met de Belastingdienst in het kader van Horizontaal Toezicht. Dit betekent dat Cito een open relatie met de Belastingdienst heeft en er indien nodig vooraf afstemming plaatsvindt, in plaats van controle achteraf.

Good Governance

Good Governance speelt binnen Cito een grote rol. Daarom hanteren wij sinds 2006 de Cito Governance Code waarin de principes en concrete toepassingen zijn vastgelegd. Deze principes en concrete toepassingen komen terug in onze de statuten en reglementen. Regelmatig komt het onderwerp Good Governance ook expliciet op de agenda van de toezichthouders.

Governance Code

In onze Governance Code hebben we nadrukkelijk aandacht voor onze maatschappelijke doelstelling: recht doen aan de mensen en organisaties waarmee en waarvoor Cito werkt. Wij voelen ons betrokken bij onze stakeholders, onze bedrijfsvoering en producten zijn transparant.

De belangen van de betrokken worden door adviesraden behartigd. Een adviesraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van belanghebbenden uit het veld. Er zijn adviesraden voor de primaire business units en voor de wetenschappelijke (onderzoeks)afdeling.

Moreel handelen

Bij Cito werken we aan goed en eerlijk toetsen en beoordelen. De samenleving vertrouwt ons de zorg voor haar toetsen toe. Die zorg dragen we in al ons doen en laten. Daarom leggen we onze morele verantwoordelijkheid vast in vijf beginselen:
  • We zorgen dat iedereen verantwoord kan kiezen
  • We zorgen voor gelijke kansen voor gelijke kandidaten
  • We zorgen dat iedereen kan deelnemen
  • We zorgen voor wetenschappelijkheid en deskundigheid bij onze toetsen
  • We zorgen voor een gezonde bedrijfsvoering

Deze beginselen hebben we verwoord in ons moreel handvest.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de financiële, maatschappelijke of morele verantwoording van Cito?
Rechts op deze pagina vindt u de Cito Goverance Code, informatie over de adviesraden en de publicatie ’Integriteit bij Cito’ over moreel handelen.
U kunt ook contact met onze afdeling communicatie opnemen via onze klantenservice, (026) 352 11 11 of klantenservice@cito.nl.