Begripend lêzen Frysk

Voor groep 8

Begrijpend lezen Fries

Speciaal voor de groepen 8 in Friesland zijn er de toetsen Begripend lêzen Frysk. De toetsen meten op een objectieve manier de beheersing van leesvaardigheid in het Fries. Omdat de toetsen onderdeel zijn van het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs is de opbouw herkenbaar en vertrouwd.

Over de toetsen Begripend lêzen Frysk

Het niveau Fries van leerlingen loopt erg uiteen door de verschillen in voertaal thuis en op school. Daarom is de opbouw als volgt:
 • Alle leerlingen maken eerst een starttoets met Friestalige opgaven na het lezen van Friese teksten.
 • Leerlingen met een lage score biedt u daarna de gemakkelijke vervolgtoets (V1) aan. Hierin beantwoordt de leerling Nederlandstalige opgaven bij Friese teksten.
 • Leerlingen met een hoge scoren maken daarna vervolgtoets (V2). In deze toets beantwoordt de leerling Friestalige opgaven bij Friese teksten.

Algemene en specifieke normen

Bij de toetsen horen algemene normtabellen om de scores te vergelijken met die van andere leerlingen eind groep 8 in Friesland. Met de specifieke normen kunt u bij de interpretatie van de resultaten ook rekening houden met de thuistaal.

Invoeren in het Computerprogramma LOVS

U kunt de scores van de toetsen invoeren in het Computerprogramma LOVS. Zo kunt u eenvoudig de scores met andere LVS-toetsen vergelijken.

Afname

Groep 8: juni

Materiaal

 • Leerkrachtmap met:
  –  handleiding
  –  opgavenboekjes
  –  antwoordbladen
  –  kopieerbare registratieformulieren
  –  inhoudsverantwoording

Los te bestellen

 • Opgavenboekjes