SluitenSluiten

Het effect van afstandsonderwijs op leerresultaten in het PO

Datum:
5 november 2020
Auteur:
Auteur: Kimberley Lek, Remco Feskens en Jos Keuning
Opdrachtgever:
Cito
Door de Corona-crisis waren scholen in het primair onderwijs (PO) vanaf 16 maart 2020 genoodzaakt te sluiten. Pas sinds 8 juni 2020 zijn de scholen weer volledig geopend. In deze (bijna) drie maanden tijd werd het reguliere onderwijsprogramma op school vervangen door afstandsonderwijs thuis.

Ondanks dat er veel is gedaan om ervoor te zorgen dat het thuisonderwijs voor iedereen toegankelijk was, zoals het uitdelen van laptops, wordt gevreesd dat deze tijdelijke sluiting van basisscholen heeft geleid tot leerachterstanden en een toename van ongelijkheid tussen leerlingen (Couzy, 2020).

Dit onderzoeksrapport is gemaakt op basis van Cito dataretour. Via Cito dataretour sturen basisscholen jaarlijks op vrijwillige basis hun toetsresultaten op het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs naar Cito voor onderzoeksdoeleinden. De doelstelling is om op basis van deze gegevens een geaggregeerd overzicht te verkrijgen van de eventueel ontstane leerachterstanden in het PO. Dat overzicht maken we voor de volgende kernvakken: Begrijpend lezen, Rekenen-Wiskunde, en Spelling. Cito kijkt daarbij naar de groepen 4 tot en met 7. Concreet richt dit rapport zich op de beantwoording van de volgende onderzoeksvragen:
• In hoeverre is afstandsonderwijs van invloed geweest op het gemiddelde vaardigheidsniveau van leerlingen aan het einde van het schooljaar?
• In hoeverre wijkt de leergroei die leerlingen hebben geboekt tijdens de periode van afstandsonderwijs af van voorgaande jaren?
• In hoeverre is er sprake van verschillen tussen provincies en schoolinstellingen met meer of minder achterstandsleerlingen?

Appendix A – In deze appendix is te lezen hoe selectie heeft plaatsgevonden voor de vakken Begrijpend lezen, Rekenen-wiskunde en Spelling.

Appendix B - In het rapport ’Het effect van afstandsonderwijs op leerresultaten in het PO’ is te lezen hoe er uit de jaren 2017-2018 en 2018-2019 een steekproef is getrokken die ’vergelijkbaar’ is met de beschikbare data uit het huidige schooljaar 2019-2020. In deze appendix wordt getoond hoe de steekproeven inderdaad vergelijkbaar zijn in termen van vaardigheidsscores.