Sluiten

Het functioneren van de experimentele beeldschermexamens voor de basisberoepsgerichte leerweg. Verslag van een observatie-onderzoek

Datum:
1 september 2003
Auteur:
Auteur: Kuhlemeier, H., & Sinkeldam, R.
Opdrachtgever:
Cito

In dit onderzoek is met behulp van observatie nagegaan hoe leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg omgaan met experimentele beeldschermexamens voor de vakken metaaltechniek, voertuigen- techniek, handel en verkoop en biologie. Met een checklists is minutieus geregistreerd hoe bb-leerlingen omgaan met verschillende varianten van zes nieuwe opgaventypen: standaard meerkeuzevragen, multiple meerkeuze- vragen, kort-antwoord-vragen, point-and-click ofwel hot-spot-vragen, drag-and-drop vragen en matching vragen. Ook is geobserveerd hoe leerlingen door het examen navigeren. Van de zes onderzochte vraagtypen blijkt alleen de standaard meerkeuzevraag voor vrijwel alle leerlingen probleemloos te functioneren. De andere vraagtypen geven in meer of mindere mate aanleiding tot disfunctionele, taakirrelevante en/of inefficiënte handelingen die wijzen op tijdverlies, onzekerheid en/of frustratie bij de examenkandidaat. Een probleem vormen opgaven waarbij de leerlingen via het aanklikken van een pictogram zelf een bijlage, 3D- animatie of film moeten opstarten. Grote groepen leerlingen beantwoorden deze opgaven zonder het beeldmateriaal gezien te hebben of verliezen tijd met het opstarten, manipuleren en wegklikken. Bij enkele opgaventypen laat de feedback over het al dan niet gemaakt hebben van de opgave te wensen over, hetgeen aanleiding geeft tot onzekerheid en verlies van examentijd. Ook verloopt de navigatie door het examen niet in alle gevallen vlekkeloos. Een deel van de leerlingen slaat het introductiescherm met de instructie over, heeft moeite met de overgang naar de eerste opgave of ondervindt problemen bij het afsluiten van het examen. De geconstateerde onbedoelde en onnodige handelingen zijn niet alleen toe te schrijven aan onbekendheid met de desbetreffende opgaventypen of ontoereikende computerervaring, maar ook aan onduidelijkheden in de instructies, technische gebreken in de vormgeving van de opgaven en onvolkomenheden in de feedback- en navigatie- mechanismen.