SluitenSluiten
studenten aan het werk

Microlearningbank

Beoordelen

Cito logo plectrumVerder
Microlearning

Beoordelen

Toetsen kunnen niet zonder beoordeling. Of je een toets nu formatief of summatief gebruikt, je zult de prestatie van de leerling op de een of andere manier moeten beoordelen. Daarmee ligt beoordelen aan de basis van toetsen. In feite zouden beide begrippen als synoniemen van elkaar kunnen worden beschouwd. In deze microlearning leer je meer over beoordelen: het hangen van een oordeel aan de prestatie van een leerling. Daar komt meer bij kijken dan je in eerste instantie zou denken! 

Goed beoordelen. Zo doe je dat

Voor een goede beoordeling is het belangrijk om:

  • Duidelijke en uniforme beoordelingscriteria op te stellen.
  • Valide beoordelingsinstrumenten te ontwikkelen.
  • Menselijke beoordelaars te trainen in de vaardigheid 'beoordelen'.
  • Duidelijke beoordelingscriteria

Een belangrijk aandachtspunt bij het ontwikkelen van een toets is het specificeren van de beoordeling: wat is juist en wat is onjuist. Soms kun je de beoordeling volledig automatiseren, bijvoorbeeld als een toets bestaat uit uitsluitend gesloten vragen. Maar vaak komt er meer bij kijken. Bij open werk of bij praktijktoetsen moeten er criteria komen aan de hand waarvan je antwoorden, producten of werkprocessen kunt beoordelen. Je leerlingen moeten ook inzicht hebben in deze beoordelingscriteria. Zij moeten bijvoorbeeld weten wat een onvoldoende, voldoende, en goede prestatie is. Beoordelingscriteria maken duidelijk wat er van leerlingen wordt verwacht én kunnen leerlingen helpen zich voor te bereiden op de toets (Kuhlemeier, 2013).
"Een prestatie op zich is betekenisloos zonder de context van een beoordeling. Ongeacht of die beoordeling nu een score is of een holistisch oordeel."
geel
Cito-expert over het beoordelen van prestaties

Wist je dat…

... beoordelen en beslissen twee verschillende dingen zijn? Beoordelen - het woord zegt het al - gaat over het geven van een oordeel over een prestaties van een leerling. Bijvoorbeeld door het geven van een cijfer. Beslissen doe je vaak over meerdere beoordelingen heen. Bijvoorbeeld als je moet bepalen of een leerling over gaat naar het volgende schooljaar.
"Overigens betekent beoordelen niet altijd waarderen, zoals iets goed of fout vinden. Bepaalde vaardigheden, zoals samenwerken of burgerschap kunnen op verschillende manieren worden ingevuld, waarvoor geldt dat de ene manier niet per se beter is dan de andere manier."
groen
Cito-expert over het beoordelen van vaardigheden

Verwante onderwerpen

  • Beoordelingscriterium

    Een beoordelingscriterium is een kenmerk waarop de prestaties van een leerling beoordeeld worden. Onder beoordelingscriterium kan men tevens een maatstaf verstaan, dat wil zeggen een indicatie van wat leerlingen zouden moeten kunnen of kennen, bijvoorbeeld: een minimaal aantal typaanslagen per minuut op een typexamen.