Sluiten
Voortgezet onderwijs

Jonge onderzoekers

Inzicht in begrijpend lezen

Inzicht in begrijpend lezen

Begrijpend lezen vraagt verschillende vaardigheden van een leerling. Zo moet de leerling woorden kunnen lezen, woorden begrijpen en verbanden tussen zinnen kunnen leggen. De dynamische toets begrijpend lezen speelt hierop in. De leerling krijgt feedback op de onderdelen waar dat nodig is. Zo krijg je niet alleen zicht op het niveau van de leerling, maar ook houvast om de leerling te laten groeien.
kennis en innovatie
Dynamisch toetsen
Door middel van dynamische toetsing kan het leervermogen van leerlingen in kaart gebracht worden. Bij deze vorm van toetsing krijgen leerlingen tijdens de toets gerichte feedback en de kans zichzelf te verbeteren. Op die manier kan informatie verzameld worden over de cognitieve processen die een rol spelen bij leesvaardigheid. Deze informatie kan nuttig zijn voor het beschrijven, verklaren en aanpakken van leesproblemen.

Onderzoeksopzet

We willen vaststellen of het toetsmodel bijdraagt aan informatievoorziening over de onderwijsbehoeften van leerlingen. Er is een digitale leestoets volgens dit toetsmodel ontwikkeld.

  • Al het toetsmateriaal is in een uitgebreide procedure door een groep experts ontwikkeld en gescreend
  • Vervolgens zijn alle opgaven in een eerste pilot (juni-juli 2017) op papier uitgetest
  • In een tweede pilot (oktober-september 2017) werd de volledige digitale toets uitgetest
  • In een derde pilot (maart-april 2018) werd deze gevalideerd
  • In een effectstudie (september-oktober 2018) wordt onderzocht of de resultaten van de toets bruikbaar zijn in de klas

Publicaties

Wil je meer lezen over het onderzoek naar dynamisch toetsen? Deze publicatie vind je in onze Kennisbank:

Inzicht in tekstbegrip: een dynamisch perspectief. Auteurs: Keuning, J., Den Ouden, M., & Hilte, M.

Samenwerking 

We doen dit onderzoek in samenwerking met:
Universiteit Twente, Radboud Universiteit, Expertisecentrum Nederlands (EN), Kennisinstituut voor Taalontwikkeling (ITTA), Kans & Kleur.

Looptijd

Dit onderzoek loopt van januari 2016 tot en met oktober 2019.

Meer weten?

Mail Citolab