Sluiten
Voortgezet onderwijs

Jonge onderzoekers

Rapportages van formatief toetsen

Rapportages van formatief toetsen

Er is steeds meer aandacht voor formatief toetsen. De inzet van formatieve toetsen heeft gevolgen voor het onderwijsleerproces. Daarom moet de kwaliteit goed zijn. Onderzoek laat zien dat het lastig is om toetsresultaten goed te interpreteren en te gebruiken in de klas. Wij onderzoeken hoe formatieve resultaten begrijpelijk en bruikbaar kunnen worden gerapporteerd voor leerkrachten.
meisjes op tablet
Formatief toetsen
Formatief toetsen heeft als doel het onderwijsleerproces te ondersteunen. Het kan worden gedefinieerd als een instrument en een proces. Het instrument geeft gedetailleerde informatie over het leerproces van de leerling. In het proces wordt deze informatie door leerkracht en/of leerling gebruikt voor vervolghandelingen, zoals feedback aan de leerling of aanpassing in de instructie.

Onderzoeksopzet

Het onderzoek bestaat uit verschillende deelonderzoeken: 

  • Een behoefteanalyse die inventariseert welke informatie nodig is voor formatief toetsen
  • Een vignettenstudie die onderzoekt of de rapportage van meetfout invloed heeft op de beslissingen van leerkrachten
  • Een theoretisch paper over de validiteit van formatief toetsen
  • Een evaluatiestudie waarin een prototype van formatief toetsen wordt geĆ«valueerd op bruikbaarheid
  • Een studie waarin wordt gekeken naar de visualisatie van leerlijnen als ondersteuning van formatief toetsen

Publicaties

Wil je meer lezen over het onderzoek naar rapportages van formatief toetsen? Deze publicaties vind je in onze Kennisbank:

Formative use of test results: A user's perspective (2017). Auteurs: Hopster-den Otter, D., Wools, S., Eggen, T.J.H.M., & Veldkamp, B.P.

Comparing the influence of various measurement error presentations in test score reports on educational decision making (2017). Auteurs: Hopster-den Otter, D., Muilenburg, S.N., Wools, S., Veldkamp, B.P. & Eggen, T.J.H.M.

Samenwerking 

We doen dit onderzoek in samenwerking met:
Universiteit Twente

Looptijd

Dit onderzoek loopt van september 2015 tot en met maart 2021.