SluitenSluiten
leerling aan het werk

Projecten

Op maat naar 2F

Cito logo plectrumVerder

Nut zien, taken volbrengen: op maat naar 2F!

Als mbo-docent heb je de taak studenten voor te bereiden op de centrale leesexamens Nederlands. Dat is een flinke uitdaging. Het eindniveau moet minimaal 2F zijn, maar bij de start zijn de verschillen tussen studenten groot. In dit onderzoeksproject ontwikkelen we een tool die helpt je hierop in te spelen. Met hulp van onze tool maak je leestaken voor je studenten die aansluiten bij concrete taken in het dagelijkse leven. Zo begeleid je ze stapsgewijs en op maat, steeds verder. En krijgt iedereen een gelijke kans.

De uitdaging

op maat naar 2f intro

Taal als toegang tot kansen

De overheid wil dat zoveel mogelijk Nederlandse jongeren beschikken over een startkwalificatie. Dat wil zeggen: een minimum aan vaardigheden en kennis, waarmee ze in staat zijn zelfstandig te functioneren op de arbeidsmarkt en in de samenleving. De Nederlandse taal is een belangrijk onderdeel hiervan.

Als mbo-docent heb je de taak studenten voor te bereiden op de centrale leesexamens Nederlands. Dat is een flinke uitdaging. Vooral mbo 1 en 2 studenten hebben moeite om het gewenste 2F-niveau te bereiken. De verschillen binnen de groep zijn bovendien groot. Een deel van de studenten is laaggeletterd of heeft moeite met Nederlands als tweede taal. Een andere groep is juist behoorlijk taalvaardig. Dat maakt het er voor de docent niet gemakkelijker op.

Met Op Maat naar 2F willen we docenten helpen om dit probleem aan te pakken. ‘Wij’ zijn ITTA, Cito en ROC’s de Friese Poort en Nijmegen.

Het project

Formatieve assessmenttool

Met Op Maat naar 2F ontwikkelen we een web-based formatieve assessmenttool die docenten ondersteunt bij lees-/taalonderwijs op maat. De tool is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.
De tool biedt docenten een set van 100 formatieve leestaken én een verzameling tips van best practices ter ondersteuning en inspiratie.

Om maatwerk te leveren

Formatieve evaluatie is één van de krachtigste hulpmiddelen bij onderwijs op maat. Wat betekent maatwerk? Dat docenten hun onderwijs afstemmen op de leerbehoefte van individuele studenten. Om dat te kunnen, moet je als docent weten waar de student staat, wat een haalbare eerste stap vooruit is en hoe je die het best kunt bereiken.

Om motivatie te verhogen

Belangrijke voorwaarden voor maatwerk zijn motivatie en betrokkenheid van de student. Die gaan omhoog wanneer studenten het nut zien van wat ze doen. Anders gezegd: je wordt meer gemotiveerd als je ervaart dat een betere leesvaardigheid je helpt bij dingen in je dagelijkse leven.
"Het is mooi hoe we studenten en docenten kunnen helpen met het maken van levensechte toetstaken. Het is begrijpend lezen zoals je dat als beroepsbeoefenaar of burger nodig hebt."
teal
Michiel Waltman
Onderzoeker Op maat naar 2F

Problemen zijn er om te tackelen

“Het is tof om voor docenten een tool te ontwikkelen die ze helpt om toe te werken naar onderwijs op maat. En waardoor ze met minder inspanning voor iedere student passend onderwijs kunnen geven." 

Meer lezen? Open het interview met Hendrik Straat (CitoLab-werkprogramma 2021)

De oplossing

"We helpen docenten ook met een vast en helder stramien en bieden ondersteuningstaken aan. Dit scheelt tijd en inspireert ze ook weer om nieuwe taken te bedenken."
geel
Emmelien van der Scheer
Onderzoeker Op maat naar 2F

Op maat naar 2F:

  • stelt je als docent in staat om zelf relevante leestaken te ontwerpen.
  • maakt het mogelijk deze taken te laten oplopen in moeilijkheidsgraad.
  • biedt praktische handvatten voor hoe je vaststelt waar een student staat.
  • geeft tips voor instructie, begeleiding en feedback.
  • helpt je de onderwijsomgeving zo in te richten dat je beter kunt communiceren over tussen- en einddoelen en hierop kunt reflecteren met collega's.

Waar staan we nu?

Op maat naar 2F is een driejarig project. Docenten van ROC Nijmegen en ROC de Friese Poort construeren de taken in de prototypetool die we ontwikkelen. Onderzoekers van ITTA en Cito volgen wat er gebeurt. We kijken wat het effect is van de tool op het handelen van docenten en op de motivatie, de self efficacy en examenresultaten van de studenten. 

In 2022 verfijnen we de tool verder via gesprekken met docenten en studenten. Uiteindelijk moet de tool direct ingezet kunnen worden in de praktijk.

Dit project is een meerjarig consortiumproject

Innovatiethema: De klas van morgen

Afbeelding Op maat naar 2FBron afbeelding: https://www.thuisarts.nl/koorts/ik-heb-koorts