Sluiten
aan het chillen

Onderzoek in opdracht

CEFR

CEFR (Common European Framework of Reference)

Het CEFR (in Nederland ERK - Europees Referentie Kader) is een raamwerk waarin niveaus van de beheersing van de 'vreemde' taal worden beschreven. Het raamwerk is ontwikkeld door de Raad van Europa om het onderlinge contact tussen de burgers van de lidstaten te bevorderen. Onderling kunnen communiceren over de waarde van diploma's is een belangrijk doel. Het ERK onderscheidt 3 hoofdniveaus van taalvaardigheid: A (beginnend taalgebruiker), B (onafhankelijk taalgebruiker) en C (vaardig taalgebruiker). Daarbinnen bevinden zich steeds 2 deelniveaus: een lage kant (bijvoorbeeld B1) en een hoge kant (bijvoorbeeld B2). Cito werkte mee aan de verdere implementatie van ERK bij taaltoetsen en taalonderwijs. 

Leerlingen vo maken een schoolexamen
Belangrijk raamwerk 
Het CEFR groeide uit tot een belangrijk raamwerk voor het onderwijs in de moderne vreemde talen binnen Europa. In Nederland vormde het raamwerk onder meer de basis voor een aantal innovatieve ontwikkelingen zoals de Europese Taalportfolio's voor het primair /basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Daarnaast was het raamwerk uitgangspunt voor de kerndoelen onderbouw moderne vreemde talen, de examenprogramma's moderne vreemde talen in het vmbo en het havo/vwo en de eisen met betrekking tot de moderne vreemde talen in de kwalificatiedossiers in het mbo.
Hoe de onderzoeksopzet was

Cito was nauw betrokken bij de uitwerking en toepassing van het ERK in Nederland.

  • We hadden een belangrijk rol bij de ontwikkeling van procedures waarmee taleninstituten en exameninstellingen bewijzen aanvoerden over de relatie van een examen of toets met het ERK.
  • We hebben uitgebreid onderzoeken gedaan naar de koppeling van de centrale examens moderne vreemde talen en de examens Nederlands als tweede taal aan het ERK.
  • We ontwikkelden ERK-toetsen voor de moderne vreemde talen en droegen bij aan een verdere verspreiding van het ERK in Nederland via cursussen voor docenten.

Publicaties

De tekst van het ERK is door de Taalunie vertaald uit het Engels (Common European Framework of Reference CEFR).
Naar de website van Taalunieversum