Sluiten
aan het chillen

Onderzoek in opdracht

PPON

Periodieke peiling van het onderwijsniveau (PPON)

Wat proberen scholen hun leerlingen te leren? En wat steken de leerlingen van het onderwijs op? Welke wijzigingen voltrekken zich door de jaren heen in het leer- en vormingsaanbod en in de onderwijsleerresultaten? Van 1987 tot 2014 voerden wij Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) in het primair onderwijs uit om antwoord te krijgen op deze vragen.
Schooladvies
Nationaal peilingsonderzoek
Peilingsonderzoek brengt de vaardigheden van leerlingen in het basisonderwijs in beeld en is een evaluatiekader voor de kerndoelen. Het onderzoek betreft vrijwel alle leerstofdomeinen, maar het accent ligt op taal, rekenen en wereldoriëntatie. Peilingsonderzoeken leveren geen directe adviezen op voor onderwijsverbetering. Het doel is om regelmatig aandacht te vestigen op wat leerlingen feitelijk leren op school en wat ze daardoor kennen en kunnen.
Onderzoeksopzet
  • Cito werkte mee aan PPON-onderzoeken in opdracht van het ministerie van OCW.
  • De peilingsonderzoeken waren primair gericht op leerlingen einde basisonderwijs.
  • Voor de leerdomeinen Nederlandse taal en rekenen-wiskunde vond ook onderzoek plaats in jaargroepen 5 en op scholen voor speciaal basisonderwijs.
  • Engels werd in jaargroep 8 van het basisonderwijs en in de eindgroep van het speciaal basisonderwijs onderzocht.

Publicaties

Ben je geïnteresseerd in onze PPON-rapporten? 

Zoek in de Cito Kennisbank

Domeinbeschrijvingen wereldoriëntatie

Voor het PPON-project publiceerden we ook domeinbeschrijvingen. Die zijn nodig om een adequaat peilingsonderzoek te kunnen doen. Voor de onderwijsleergebieden die onder wereldoriëntatie vallen, voerden we daarvoor cultuurpedagogische discussies. Het leverde gedetailleerde beschrijvingen op van de gewenste leerstof. Je kunt ze hier downloaden of bestellen.