Sluiten
Kinderen rennen de school uit

LVS-toetsen

Betrouwbaar en diepgaand inzicht in de ontwikkeling van ál je leerlingen

LVS-toetsen

Toetsen

De toetsen van het leerlingvolgsysteem (LVS) helpen je om het onderwijsaanbod nóg beter af te stemmen op de behoefte van de leerlingen. Je krijgt een betrouwbaar en diepgaand inzicht in de prestaties van iedere leerling, iedere groep én iedere school. Als enige aanbieder maken wij toetsen voor álle leerlingen: zo zijn er aangepaste versies voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.

Taal
Rekenen-Wiskunde
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Studievaardigheden
Engels
Speciale leerlingen
Kennismakingsboekjes

De basis voor optimaal taalonderwijs

De taalontwikkeling van je leerlingen goed en betrouwbaar in beeld brengen? Dat kan met ons uitgebreide aanbod voor het volgen van lezen, luisteren, spelling, taalverzorging en woordenschat. Voor elk onderdeel en voor iedere leerling is er een passende toets.

Lezen

Met de LVS-toetsen breng je de verschillende aspecten van leesvaardigheid in kaart: begrijpend lezen en technisch lezen. Vermoed je leesproblemen of dyslexie bij leerlingen? De screeningsinstrumenten geven je meer inzicht.

Luisteren

De combinatie van kijken én luisteren wordt steeds belangrijker. De toetsen Begrijpend luisteren meten op een systematische manier de luistervaardigheid van je leerlingen.

Spelling

De nieuwe LVS-toetsen Spelling sluiten helemaal aan bij jouw onderwijs en bij de leefwereld van je leerlingen. Met de dictees zie je direct hoe de spellingvaardigheid van je leerlingen, je groep en je school is. 

Taalverzorging

Alle aspecten van het Referentiekader Taalverzorging zijn afgedekt met de toetsen Taalverzorging en Spelling. Zo kun je je onderwijs optimaal afstemmen op je leerlingen.

Woordenschat

Woordenschat vormt een belangrijke basis voor andere taalvaardigheden, zoals begrijpend lezen, spreken of schrijven. De toetsen - volledig vernieuwd in schooljaar 2018-2019 voor alle groepen! - laten je zien of je leerlingen veelvoorkomende woorden kennen.

Alle taaltoetsen

Haal meer resultaat uit je rekenonderwijs

De vaardigheden van je leerlingen op het gebied van rekenen-wiskunde volgen? De LVS-toetsen geven je een duidelijk en betrouwbaar beeld van de ontwikkeling per leerling en per groep en van het rekenonderwijs op je school.

Rekenen-Wiskunde

Zijn er domeinen binnen het rekenen waar je in jouw groep extra aandacht aan moet besteden? Aan optellen en aftrekken bijvoorbeeld, of aan getalrelaties? We helpen jou bij het signaleren, analyseren, plannen en handelen. Zo gebruik je de informatie uit de LVS-toets Rekenen-Wiskunde om het onderwijs beter af te stemmen op de groep.

Rekenen-Basisbewerkingen

Is jouw groep goed in hoofdrekenen? Kunnen de leerlingen kale sommen vlot en uit het hoofd oplossen? Als een leerling zwak scoort op een toets Rekenen-Wiskunde of hier veel tijd voor nodig heeft, kun je aanvullend de toets Rekenen-Basisbewerkingen inzetten om te analyseren wat de oorzaak hiervan is. Met deze LVS-toets stel je vast of je extra aandacht moet besteden aan het automatiseren van de rekenvaardigheid.
Alle rekentoetsen

Sociaal-emotionele ontwikkeling in beeld

Minstens zo belangrijk als vakspecifieke leergebieden: de 'leergebiedoverstijgende vaardigheden'. Met deze speciale instrumenten krijg je inzicht in het sociaal en emotioneel functioneren van de leerlingen.

Viseon

Op school speelt er veel meer dan alleen het schoolse leren. Het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen en de sfeer in de groep zijn minstens zo belangrijk. Zit een kind lekker in zijn vel op school? Is er sprake van pestgedrag in de groep? Viseon is een handig en betrouwbaar hulpmiddel dat je inzicht geeft in het sociaal-emotioneel functioneren van je leerlingen en het klasklimaat.

Viseon voor kleuters

In hoeverre kan deze kleuter zich inleven in een ander? Zit hij goed in zijn vel? Kan hij zich goed concentreren? Dagelijks zie je hoe de kleuters zich gedragen binnen en buiten de klas. Viseon voor kleuters maakt je beeld van het sociaal-emotioneel functioneren van groep 1 en 2 compleet. Het instrument geeft je snel en betrouwbaar inzicht in het sociaal gedrag, welbevinden en in de speelwerkhouding van de kinderen.

Leren leren in beeld

In deze tijd minstens zo belangrijk als vakspecifieke leergebieden: de 'leergebiedoverstijgende vaardigheden'. Met onze speciale instrumenten krijg je inzicht in studievaardigheden, zelfstandig leren en werkstukken maken.

Studievaardigheden

Hoe goed kunnen je leerlingen samenvatten, informatie zoeken en schema's en tabellen lezen? Deze vormen van informatieverwerking zijn belangrijke basisvaardigheden om efficiënt en effectief te leren. Met de LVS-toets Studievaardigheden weet je waar je leerlingen staan op dit gebied.

Zelfstandig leren en Werkstukken maken

Naast de vaardigheden die nodig zijn om te studeren spelen bij studievaardigheid ook complexere vaardigheden een rol. Met het pakket Zelfstandig leren en Werkstukken maken breng je in kaart hoe goed leerlingen deze complexe vaardigheden beheersen.

Taalvaardigheid Engels in beeld

Meet eenvoudig de leesvaardigheid, luistervaardigheid en woordenschat van je leerlingen op het gebied van de Engelse taal. Met deze toetsen voor groep 7 en 8 sluit je direct aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs.

Me2! Engels

Je geeft Engels op school. Maar weet je ook hoe goed je leerlingen al in Engels zijn? En of ze in groep 8 taalvaardiger zijn dan in groep 7? Dat kom je te weten met onze toetsen Me2! Engels voor groep 7 en 8. Met beide toetsen zie je hoe de ontwikkeling van je leerlingen verloopt en of zij zich aan het eind van de basisschool al aardig kunnen redden met Engels. De inhoud van de toets sluit bovendien aan bij het onderwijs Engels in het voortgezet onderwijs.

Voor iedere leerling een passende toets

Wij maken - als enige aanbieder - toetsen voor álle kinderen, omdat ieder kind telt. Samen met het (speciaal) onderwijs ontwikkelen we toetsen voor alle leerlingen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs die extra steun nodig hebben in hun ontwikkeling of extra onderwijsbehoeften hebben. Onze toetsen houden op een prettige manier rekening met de mogelijkheden van iedere leerling en geven inzicht in zijn of haar talenten en ontwikkeling.

Goed voorbereid!

Kennismakingsboekjes LVS-toetsen

Oefenen voor toetsen is niet nodig, dat weet je. Wél kun je je leerlingen laagdrempelig laten kennismaken met de vraagstelling in onze toetsen en ze voorbereiden op hoe een toetsafname gaat. Dat is precies wat onze kennismakingsboekjes doen. Ze maken je leerlingen vertrouwd met de manier van toetsen en de opgavenvormen van de LVS-toetsen - 2.0 en 3.0 - van het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs. 
Taal
Rekenen-Wiskunde
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Studievaardigheden
Engels
Speciale leerlingen
Kennismakingsboekjes

Welke informatie haal je uit de toetsen?

  • Ontwikkelt een leerling zich en is deze groei voldoende?
  • Hoe ontwikkelt een leerling zich in vergelijking met leeftijds- en groepsgenoten?
  • Behaalt een leerling gestelde tussen- en einddoelen?
  • Hoe scoort een groep ten opzichte van het landelijk gemiddelde?
  • Kwaliteit op schoolniveau: hoe verloopt de ontwikkeling bij verschillende leergebieden en in verschillende groepen? Effectief sturen op onderwijskwaliteit!
"Het Cito Volgsysteem is ons signaleringssysteem: waar valt een kind uit, waar blinkt het in uit, waar vaart het precies op koers?"

Training en advies voor nóg krachtiger onderwijs

Investeer in deskundigheid met onze praktijkgerichte cursussen, webinars of advies op maat. Waar helpen we jouw school mee?

Bekijk ons uitgebreide aanbod