Sluiten
beach

Voorwaarden Vlog-actie 'Week van de Woordenschat'

1. Algemeen

• Deze voorwaarden (hierna: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de vlog-actie ‘Woordenschat Vlog Challenge  ‘ (hierna: ‘de Actie’). De Actie is een initiatief van Cito B.V. (verder te noemen: ‘de Organisator’) statutair gevestigd te Arnhem en kantoorhoudende aan de Amsterdamseweg 13 te (6814 CM) Arnhem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09151851. De actievoorwaarden zijn leidend.
• De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de Deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door de Organisator bekend gemaakt worden via de website www.cito.nl.
• Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Cito B.V. gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
• Deze Actie begint op 1 oktober 2018 en eindigt op 10 november 2018 (hierna: ‘de Actieperiode’).

2. De Actie 

• Gedurende de Actieperiode organiseert Cito B.V. een landelijke activiteit voor alle basisscholen in Nederland , waarin klassen een vlog van maximaal 2 minuten maken over hun stad of dorp. Hierin komen minimaal vijf woorden voor die typerend zijn voor de stad of het dorp, plus een nieuw verzonnen woord met toelichting. 
De vlogs worden geplaatst op het eigen YouTube-kanaal van de deelnemende leerkracht (hierna: ‘de Deelnemer’) of school. De link naar de video wordt vervolgens door de Deelnemer geüpload naar www.woordenschatvlog.nl welke verwijst naar https://citotestvideo.wishpondpages.com/video-contest/. 

De vlogs worden beoordeeld op basis van een 50/50 systeem: 50% via stemmen op de vlog en 50% door een vakjury. 
De winnende vlogs worden beoordeeld op originaliteit en het nieuwe woord (combinatie).
Alleen volledig ingevulde deelnameformulieren en geüploade vlogs worden beoordeeld.
De klassen van de 3 best beoordeelde vlogs winnen een meet & greet waarin een vlog workshop met de twee bekende Nederlandse vloggers uit de campagne: UberQuin en Nina Schotpoort.

• Video’s die tijdens de Actieperiode worden geüpload blijven eigendom van de Deelnemers maar mogen rechtenvrij door Cito B.V. worden gebruikt.
• De video mag geen beledigende, grove of onterende elementen bevatten die aanstootgevend of obsceen kunnen zijn, of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven. Het is verboden om vulgaire, hatelijke, racistische, bedreigende en/of seksueel getinte teksten en beelden te gebruiken.
• Indien de video inbreuk maakt op enige rechten van derden of anderszins onrechtmatig of ongepast is, zal de Organisator de link naar de video (laten) verwijderen en zal de betreffende Deelnemer worden uitgesloten.

3. Deelname 

• Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden en is de Deelnemer gebonden aan de Actievoorwaarden.
• Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.

4. Privacy

• De Deelnemers zijn verplicht correcte, actuele en complete informatie te verschaffen over hun persoon en hun school.
• Voor Deelnemers die onjuiste informatie verschaffen vervalt de deelname.
• De Deelnemer ziet erop toe dat in de video de privacy van daarin getoonde personen (zoals leerlingen) niet wordt geschonden. 
• De Deelnemer gaat akkoord met het verwerken van persoonsgegevens voor het organiseren en het uitvoeren van de Actie (waaronder het aanwijzen en op de hoogte stellen van winnaars van de Actie, en het uitreiken van de prijzen). Op deze gegevens is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deelnemer machtigt Organisator voor het gebruik van deze gegevens in het kader van de Actie.
• De Organisator verstrekt persoonsgegevens van Deelnemers slechts aan derden waarmee de Organisator samenwerkt in het kader van deze Actie.

5. Aansprakelijkheid

• De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van de Deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie.
• De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Cito B.V. bij deze Actie betrokkenen zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van deelname aan de Actie en/of het gebruik of inzet van de uitgekeerde prijs. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden.
• De Organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruikte video-, audio-, en beeldmateriaal en de inhoud van de vlog van de Deelnemers, daaronder begrepen maar niet beperkt tot eventuele (nadelige) gevolgen wegens publiciteit die de Deelnemer toekomt.
• Door een vlog in te zenden voor deze Actie vrijwaren de Deelnemers de Organisator van alle aanspraken door derden op de gebruikte content in hun vlog.
• Door een vlog in te zenden voor deze Actie geeft de Deelnemer toestemming aan de Organisator om de vlog openbaar te (laten) maken in het kader van de Actie.

6. Intellectuele Eigendomsrechten

• De Deelnemer verleent aan Organisator een eeuwigdurende, wereldwijde, exclusieve, overdraagbare licentie tot het gebruik van de vlog in de ruimste zin van het woord, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de openbaarmaking of verveelvoudiging van deze video(‘s) en/of foto’s of gebruik voor andere promotionele doeleinden. De Organisator is hiervoor geen vergoeding verschuldigd. Voor zover mogelijk doet de Deelnemer afstand van zijn of haar persoonlijkheidsrechten in de zin van de Auteurswet.

7. Prijzen

• In totaal zijn er 3 prijzen te winnen.
• Elke winnende klas krijgt een meet en greet en vlogworkshop van de twee aan de campagne verbonden vloggers UberQuin en Nina Schotpoort.
• De prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden omgezet in geld.
• Binnen 3 weken na het eindigen van de Actie worden alle prijswinnaars persoonlijk benaderd.
• Bij eventuele weigering van de prijs vervalt deze aan Organisator.
• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Slotbepalingen

• Aan de Actie kunnen geen rechten worden ontleend.
• Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.
 

Contact

www.cito.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Via de knop ‘instellen’ geef je aan welke cookies je wilt accepteren. Meer informatie over Cookies en privacy