Sluiten
Docentenoverleg

Expertise van Stichting Cito

Normeringsonderzoek

Voldoende of onvoldoende?

Dat is afhankelijk van de N-term. Met een N-term kun je de scores van leerlingen omzetten in cijfers. Stichting Cito voert onderzoeken uit ten behoeve van de normering. In het normeringsonderzoek analyseren wij de scores van centrale eindexamenkandidaten. We vergelijken de prestaties landelijk en over jaren heen. Vervolgens adviseren we het College voor Toetsen en Examens (CvTE) over de N-term voor elk centraal examen.

Normeren is ...

  • het waarderen van de prestaties die examenkandidaten hebben geleverd
  • het belonen van gelijke prestaties met gelijke cijfers, ongeacht de moeilijkheid van het examen
  • het vaststellen van regels om examenscores om te zetten in cijfers
Infographic normering

Reguliere normeringssystematiek: Infographic: Bekijk het normeringsproces
Leerlingen vo maken een schoolexamen
Uniforme normeringsmethode

Samen met het CvTE hebben we een methode ontwikkeld voor het geven van cijfers. Deze methode is voor alle centrale examenvakken gelijk, ongeacht het aantal punten dat je in het examen kunt halen.

  • Elk gescoord punt zorgt voor een hoger examencijfer (afronding daargelaten).
  • Een score van 0% correspondeert met examencijfer 1.
  • Een score van 100% correspondeert met examencijfer 10.
  • Voor het grootste deel van de cijferschaal geldt dat elk scorepunt evenveel bijdraagt aan het cijfer. Dit is onafhankelijk van de normering.
Vastgestelde normeringen  2019-2018-2017
De vastgestelde normeringen van de twee tijdvakken van de afgelopen 3 jaar voor vmbo bb cse, vmbo bb cbt, vmbo kb cse, vmbo kb cbt, vmbo gl cse, vmbo gl en tl, havo en vwo kun je vinden op de overzichtspagina.