Sluiten
leerlingen lachen

Organisatie & governance

Organisatiestructuur

Cito: Stichting en BV

Cito is een hybride organisatie. We werken met een Stichting en een BV, waarbij Stichting Cito 100% aandeelhouder is van Cito BV. Via Stichting Cito verrichten we onze wettelijke taak (zoals het maken van de centrale examens). De Stichting is ook de plek waar we onderzoek en innovatie doen op het gebied van onderwijskundig meten. Binnen Cito BV ontplooien we marktactiviteiten die passen bij onze maatschappelijke missie. 
Maatschappelijk rendement voorop
De activiteiten van Stichting Cito en Cito BV zijn strikt en transparant van elkaar gescheiden. Zowel in juridische en organisatorische, als in financiële en operationele zin. Voor alle bedrijfsonderdelen van Cito staat het maatschappelijk effect voorop. Financieel rendement is voor Cito dus geen doel op zich. We investeren de winst van Cito BV direct in onderzoek en productontwikkeling, of gebruiken deze om de continuïteit van de organisatie te borgen.

Stichting Cito

Binnen Stichting Cito werken we met twee bedrijfsonderdelen: Centrale Toetsen en Examens (CTE) en Onderzoek, Kennisdeling en Innovatie (OK&I).

 • Het bedrijfsonderdeel CTE is onze uitvoeringsorganisatie waar we de wettelijke toetsen en examens ontwikkelen. Als Stichting Cito werken we hiervoor samen in een keten. Onze samenwerkingspartners zijn het Ministerie van OCW (opdrachtgever), het College voor Toetsen en Examens (regievoerder), DUO (examenlogistiek) en SLO (syllabi en toetswijzers). Het is onze taak om de examens te maken en de resultaten te verwerken.
 • Binnen het bedrijfsonderdeel OK&I doen we toegepast wetenschappelijk onderzoek naar onderwijskundig meten. Opgedane kennis delen we met geïnteresseerden, bijvoorbeeld in de vorm van wetenschappelijke publicaties, artikelen, onderzoeksrapporten en software. OK&I werkt intensief samen op het snijvlak van wetenschap (universiteiten, onderzoeksinstellingen) en praktijk (toetsuitgevers, onderwijsondersteunende instellingen en scholen).

Cito BV

In Cito BV voeren we maatschappelijke marktactiviteiten uit. Het grootste deel van onze producten en diensten is gericht op Nederlandse onderwijsinstellingen. Cito BV werkt met vier businessunits: Uitgeverij po, Uitgeverij vo, Training & advies en Toetsketens.

 • In de Uitgeverij po geven we het leerlingvolgsysteem voor het primair en speciaal onderwijs uit. Met toetsen voor de kernvakken, observatie-instrumenten voor sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek en aangepaste versies voor speciale leerlingen.
 • De Uitgeverij vo geeft de volgsystemen vo en vso/pro uit voor de onderbouw. Voor de bovenbouw geven we schoolexamens uit, waarvan de Kijk- en luistertoetsen voor de talen het meest bekend zijn.
 • Training & advies verzorgt trainingen en adviestrajecten gericht op toetsdeskundigheid, toetsanalyse en toetsorganisatie. Dit doen we voor organisaties en professionals in het vo, mbo en hbo. Maar ook voor andere toets- en examenorganisaties in binnen- en buitenland.
 • Businessunit Toetsketens ontwikkelt toetsen en examens in opdracht van derden en neemt desgewenst de toetslogistiek over. Typische klanten zijn de overheid (Staatsexamens-NT2, Inburgering), de Vereniging Hogescholen (Rekentoets Wiscat en Toelatingstoetsen Pabo) en beroeps- en brancheverenigingen.
Strikte scheiding
 • Via Stichting Cito verrichten we onze overheidstaken, zoals beschreven in de wet SLOA.
 • Activiteiten waarvoor een markt bestaat, doen we via Cito BV.
 • Stichting Cito en Cito BV werken strikt gescheiden van elkaar.
 • Zo houden we geldstromen uit de markt en de overheid zuiver.
 • Ook voorkomen we op deze manier marktverstoring.
 • Kennis die we opbouwen binnen Stichting Cito is onder gelijke condities altijd beschikbaar voor onderwijs en markt.
 • Als die kennis leidt tot innovatieve oplossingen, delen we deze ook.