SluitenSluiten
medewerkers met vraagteken

Over Cito

Cito in veelgestelde vragen

Cito logo plectrumVerder

Cito in veelgestelde vragen

We merken dat er regelmatig misverstanden bestaan over Cito. Cito is toch een overheidsorganisatie? Of, jullie zijn toch van de Cito-toets? Lees hieronder hoe het echt zit!

Veelgestelde vragen over onze organisatie en governance

 • Cito is van de overheid, toch? Nee, niet meer. We zijn gestart als overheidsorganisatie, maar werden in 1999 geprivatiseerd. We zijn dus zeker niet meer ván de overheid, maar werken deels nog wel vóór de overheid. Het gaat hier bijvoorbeeld om de centrale examens, de centrale eindtoets en toetsen die met subsidie worden gemaakt. Het ontwikkelen van deze centrale toetsen en examens voor de overheid is geregeld in de wet. We noemen dit onze wettelijke taak. 
 • Cito zegt dat ze een wettelijke, publieke èn maatschappelijke taak heeft. Dat klinkt ingewikkeld. Het betekent dat we drie typen producten en diensten leveren voor het onderwijs en beroepsgroepen. Het maken van centrale toetsen en examens voor de overheid is onze wettelijke taak. Die opdracht is vastgelegd in de wet. We vinden het onze publieke taak om onze kennis te delen en onze expertise in te zetten om het onderwijs (en het toetsen) van morgen te verbeteren, bijvoorbeeld via onderzoek of innovaties. Het zorgen voor eerlijk beoordelen en toetsen door het leveren van bijvoorbeeld volgsystemen, examens en trainingen aan organisaties in het onderwijs, maar ook aan bedrijven en instellingen, zien we als onze maatschappelijke taak. 
 • Krijgt Cito subsidie om toetsen te maken? Cito krijgt subsidie vanuit de Wet SLOA (Wet Subsidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende activiteiten) voor het werk dat we doen voor de overheid: het maken van de centrale (eind)examens voor vmbo, havo, vwo, mbo en de centrale eindtoets voor het basisonderwijs. Al deze opdrachten, onze wettelijke taak, voeren we uit binnen Stichting Cito. We leveren ook producten en diensten waarvoor we géén subsidie ontvangen. Het gaat dan om de volgsystemen en schoolexamens die we ontwikkelen in eigen beheer, en om toetsen, examens, trainingen en advies in opdracht van overheden (via aanbesteding), brancheverenigingen en bedrijven. Deze activiteiten hebben we ondergebracht in Cito BV. 
 • Kan Cito eigen producten ontwikkelen met overheidssubsidie? Nee, dat kan niet. Onze wettelijke taken vinden plaats in Stichting Cito, onze andere activiteiten in Cito BV. Zo houden we geldstromen en taken gescheiden. Transparantie is belangrijk voor een maatschappelijke organisatie als Cito. Hierop wordt toegezien door één overkoepelende Raad van Toezicht, die weer wordt ondersteund door adviesraden voor funderend onderwijs, beroepsonderwijs en beroepsbeoefenaren én een wetenschappelijke adviesraad. 
 • Maakt Cito winst met het maken van toetsen en examens? Daar kunnen we kort over zijn: Cito heeft geen winstoogmerk. Het rendement dat we maken met onze activiteiten in Cito BV, wordt daar gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. 
 • Heeft Cito voordeel door te werken voor de overheid? De kennis die we binnen Stichting Cito opdoen door te werken voor de overheid, houden we niet voor onszelf. We delen die kennis met de markt en maken prototypes breed beschikbaar. Zo voorkomen we oneerlijke concurrentie.

Veelgestelde vragen over onze missie en maatschappelijke betrokkenheid

 • Cito noemt zichzelf een maatschappelijke organisatie? Hoe zit dat? Als Cito dragen we met overtuiging en passie bij aan kansgelijkheid en onderwijskwaliteit voor krachtig onderwijs. We zetten al onze expertise en ervaring in om producten te ontwikkelen die leraren ondersteunen en waarmee leerlingen objectief kunnen laten zien wat ze in hun mars hebben. Daar doen we samen met onderwijsprofessionals, stakeholders en bedrijfsleven ons uiterste best voor.
 • Kansgelijkheid hoor je vaker. Wat is het verband met Cito? ‘Gelijke kansen’ is precies dé drijfveer waarom Cito in 1968 is opgericht. Het onderwijs was in die tijd nog niet zo toegankelijk. Kinderen uit betere kringen hadden meer kansen in vervolgonderwijs. Met de ontwikkeling van de Cito-toets wilden we dat veranderen. Ineens hadden leerlingen een gelijke kans om te laten zien waar hun kracht lag. Er lag daarmee een eerlijke, objectieve basis voor een onafhankelijk schooladvies. De Cito-toets brak het doorstroombeleid naar het voortgezet onderwijs open. Er is sindsdien veel veranderd. Het begrip ‘gelijke kansen’ is echter nog steeds springlevend. Met onze toetsen en examens streven we er nog altijd naar om goed en eerlijk inzicht te geven in ontwikkeling en mogelijkheden, ongeacht afkomst, status of geld. Naar gelijke toegang tot vervolgonderwijs en/of arbeidsmarkt. Dat is onze missie, daar staan we voor.
 • Elk kind kan tegenwoordig door naar hoger onderwijs. Wat is dan nog de bijdrage van Cito? Onze rol is nog net zo relevant als 50 jaar geleden. Ondertussen mag de Cito-toets dan ‘Centrale Eindtoets’ heten, er blijven groepen leerlingen waarvoor het minder vanzelfsprekend is dat ze doorstromen naar het best passende onderwijs. Denk aan kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond die ondanks hun capaciteiten minder vaak naar havo of vwo gaan. Of kinderen die door druk van hun omgeving of de financiële mogelijkheden voor extra begeleiding, instromen op een te hoog niveau. Daarvoor blijft een onafhankelijke en objectieve toets of examen een belangrijk hulpmiddel.
 • Cito is ook een ‘kennisorganisatie’. Wat heeft het onderwijs daaraan? Best veel, eigenlijk. Het label geeft aan dat we beschikken over specifieke en unieke expertise. En die kennis delen we met anderen. Binnen Stichting Cito doen we voortdurend toegepast wetenschappelijk onderzoek naar meten, toetsen en volgen. We zijn hierover transparant en geven bijvoorbeeld in een openbaar meerjarenbeleidsplan aan wat onze innovatiethema’s zijn en hoe ons werkprogramma eruitziet. Door nieuwe inzichten terug te geven aan het onderwijs, stakeholders en de markt, zorgen we ervoor dat deze breed beschikbaar komen. Wij zien dit als onze verantwoordelijkheid om het onderwijs verder te helpen.
 • Is het onderwijs nog wel gebaat bij een organisatie als Cito? Tegenwoordig komt onderwijsvernieuwing zelden van de gevestigde orde. Tegenwoordig zijn het vaak jonge, innoverende startups die met een frisse blik ideeën ontwikkelen en veranderingen in gang zetten. Cito weet hoe dat werkt. Zo zijn we zelf ook ooit begonnen. Inmiddels zijn we 50 jaar verder en zijn we een gerenommeerde partij voor onderwijskundig meten. Hoewel we de fase van startup ontgroeid zijn, zijn we zeker niet stil blijven staan. We gaan mee met de ontwikkelingen in het onderwijs en de maatschappij. We durven daarbij te zeggen dat we juist met al onze ervaring en expertise, vernieuwingen in het onderwijs met betrekking tot meten en evalueren, mee in gang zetten. Dat doen we bijvoorbeeld via CitoLab, onze tak die prototypes ontwikkelt voor het toetsen van (over)morgen.
 • Cito zegt voor en met het onderwijs te werken. Weet Cito voldoende wat er in het onderwijs leeft? Zeker! Niet alleen hebben veel van onze medewerkers onderwijservaring, ook maken we onze meet- en volginstrumenten samen met onderwijsprofessionals. Zo ontwikkelen we samen met leraren de toets- en examenopgaven, die daarmee aansluiten op de dagelijkse praktijk uit het onderwijs. En testen heel veel scholen onze nieuwe versies van toetsproducten of prototypes voor volledig nieuwe instrumenten. Op allerlei manieren zoeken en onderhouden we contact met het onderwijs. Ook de organisatie van congressen, onze eigen leerlingenraad en de intensieve samenwerking met universiteiten, ketenpartners, stakeholders en overheid horen daarbij.

Veelgestelde vragen over onze producten en diensten

 • Cito is toch van de Cito-toets? Sinds 2015 bestaat de ‘Citotoets’ in groep 8 niet meer. Daarvoor in de plaats is er de Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). De opgaven van deze toets worden wel nog steeds door Cito gemaakt. En daar zijn we trots op!
 • Werkt Cito met 500 mensen aan de Centrale Eindtoets? Mensen zijn vaak verrast als ze horen hoeveel medewerkers Cito heeft. En nee, die werken niet allemaal aan de Centrale Eindtoets. Cito doet veel meer dan dat. Zo ontwikkelen we bijvoorbeeld meer dan 400 examens per jaar voor voortgezet onderwijs en maken we ook examens voor het middelbaar beroepsonderwijs. We hebben een wetenschappelijk afdeling die werkt aan kennisdeling, onderzoek en innovatie, zowel nationaal als internationaal. Onder eigen Cito-label maken we toets-, meet- en volginstrumenten voor het onderwijs en het bedrijfsleven. Zo is ons Leerlingvolgsysteem een belangrijk product voor het primair en voortgezet onderwijs. Voor het hoger onderwijs leveren we toetsen op maat (zoals de Wiscat-Pabo-toets), voor brancheverenigingen ontwikkelen we speciale certificeringstrajecten. Daarnaast zijn we als Cito actief met trainingen en advies binnen en buiten het onderwijs.
 • Waarom staat niet op alle producten van Cito het Cito-logo? Ons logo staat niet op de toetsen en examens die Cito ontwikkelt in opdracht van de overheid. Het Cito-logo vind je alleen op producten die door Cito BV worden uitgegeven. Zoals onze leerlingvolgsystemen, schoolexamens, en bepaalde certificeringstrajecten voor beroepsgroepen.
 • Het is de schuld van Cito dat scholen zoveel moeten toetsen. Dat is iets wat we vaker horen. Maar het klopt niet. We maken een uitgebreid pakket van toetsen, examens en volgsystemen, maar de meeste hiervan zijn voor scholen niet verplicht. Alleen de toetsen en examens die we maken voor de overheid móeten worden afgenomen. Daarnaast schrijft de wet voor dat scholen de ontwikkeling van hun leerlingen moeten volgen. Scholen kunnen zélf kiezen welke instrumenten ze daarvoor gebruiken.
 • Een toets is een stukje van een puzzel. Hoezo? Een toets mag nooit een doel op zich zijn. Het is een hulpmiddel. Je kunt het zien als een stukje van de puzzel, om de ontwikkeling van leerlingen inzichtelijk te maken. Een toets is bedoeld om observaties van een leraar te ondersteunen en te verrijken, en niet om deze te vervangen.
 • Waaraan moet een goede vraag voldoen? Bij het maken van goede toets- en examenvragen komt veel kijken. We streven altijd naar actuele onderwerpen, aansluitend op de doelgroep, en niet kwetsend of beledigend voor anderen. Voordat een toets definitief is, kunnen leraren en leerlingen via een proeftoets hun mening geven over de conceptvragen. Zo kunnen we de vragen altijd aanscherpen. Leestip: onze bijdrage in De Nieuwe Leraar. Voor examens geldt dat de vragen moeten aansluiten op het examenprogramma van de overheid. Hoe dat werkt, zie je in dit filmpje.
 • Tussentijdse toetsen maken afsluitende toetsen overbodig. Tussentijdse (formatieve) toetsen en afsluitende (summatieve) toetsen hebben een andere functie. Formatieve toetsen geven informatie tijdens én ten behoeve van het leerproces, summatieve toetsen beoordelen de prestaties van leerlingen aan het einde van het leerproces. Daarmee gaan formatieve toetsen vaak over kleinere hoeveelheden lesstof, die passen in de fase van het leerproces waar de leerling zich bevindt. Formatieve toetsen geven leraren aanknopingspunten om te handelen, summatieve toetsen sluiten een grote hoeveelheid lesstof af met een eindprestatie. Het is de vraag of het wenselijk is om alleen nog formatief te toetsen. Want dan worden fouten die tijdens het leerproces worden gemaakt ook gebruikt bij de beoordeling. Daarmee verwordt leren meer tot beoordelen.
 • Een leerling is meer dan een toetsuitslag. Het klopt dat toetsen niet alle vaardigheden meten. Ze geven inzicht in een stukje van het totaalbeeld van een leerling. Daarom zien wij toetsen als een mooi hulpmiddel voor leraren. Met de toetsresultaten kunnen zij hun beeld van een kind compleet maken. Een beeld dat ook rekening houdt met kenmerken die toetsen niet meten, zoals algemene werkhouding, motivatie en sociaal emotionele ontwikkeling. Zo maken toetsen, samen met de kennis die een leraar over een leerling heeft, het beeld compleet om te komen tot een passend leeraanbod of passend schooladvies.